วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัย มจร.เผย “วิปัสสนา” ช่วยลดความดันโลหิต

นางจุฑามาศ วารีแสงทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยผลวิจัย “การศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อระดับของความดันโลหิต” ในงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ว่า จากหลายงานวิจัยพบว่าความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา ตนจึงทำวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่เป็นลักษณะและวิธีการของการเจริญสติปัฏฐาน 4 ว่าจะมีผลดีต่อการลดความดันโลหิตหรือไม่ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ 17-77 ปี 65 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ก่อนเดินจงกรมและหลังนั่ง เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ 30, 45 และ 60 นาทีตามลำดับ มีชีพจรเฉลี่ยลดลง ต่อมาเมื่อกลุ่มตัวอย่างก่อนเดิน จงกรมและหลังนั่ง เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ 45 นาที พบว่ามีค่าความต่างระหว่างค่าความดันตัวล่างกับตัวบน หรือค่า Pulse pressure เฉลี่ยลดลง จึงสรุปได้ว่า วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 เมื่อทำต่อเนื่องกัน ทั้งการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิ ทำให้มีการปรับอินทรีย์อย่างสมดุล เป็นผลทำให้สามารถลดการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ จนทำให้ชีพจรและค่าความดันของผู้ปฏิบัติเฉลี่ยลดลง.

นางจุฑามาศ วารีแสงทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยผลวิจัย “การศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อระดับของความดันโลหิต” 22 ก.พ. 2559 02:08 ไทยรัฐ