วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาเภสัชกรรม

www.pharmacycouncil.org เป็นเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

เกี่ยวกับองค์กร แนะนำประวัติความเป็นมา กรรมการสภา ข้อมูลสมาชิก รายนามผู้ขอใบแทน ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับวิชาชีพ นำเสนอพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อบังคับ ประกาศ กฎกระทรวง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คำสั่งสภาเภสัชกรรม คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต และใน หน้าแรกสภาเภสัชฯ ยังมีเมนู หน่วยงานในสังกัด ข่าวการประชุม เสื้อกาวน์และอาร์ม รายชื่อเภสัชกรแต่ละจังหวัด...

21 ก.พ. 2559 10:33 21 ก.พ. 2559 10:34 ไทยรัฐ