วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘บิ๊กตู่’ขึ้นหม้อ! คนชอบความเด็ดขาด ผลงานปีครึ่ง คะแนนนิยมพุ่ง

กรุงเทพโพลล์ สำรวจความเห็น ปชช.หลังรัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ บริหารงานผ่านไป 1 ปี 6 เดือน ผลงานโดยรวมได้คะแนนน้อยลง เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 4.5 ขณะที่ความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีกลับพุ่งสูงขึ้นไปที่ 7.24 จากความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ...

วันที่ 20 ก.พ.59 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,189 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา เฉลี่ย 5.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 1 ปีที่ได้ 5.94 คะแนน และรอบ 6 เดือนที่ได้ 6.20 คะแนน ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ รัฐบาลได้คะแนนมากที่สุดในด้านความมั่นคงของประเทศ 7.10 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.04 คะแนน

สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย 7.24 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินรอบ 1 ปี ที่ได้ 7.11 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกด้าน และได้คะแนนมากที่สุดในด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ 7.95 คะแนน ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ได้ 6.10 คะแนน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง พบว่า ด้านนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่าด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เมื่อถามว่า "หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 จะออกเสียงสนับสนุน ขณะที่ร้อยละ 21.8 จะไม่ออกเสียงสนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 19.6 งดออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานครบ 1 ปี รัฐบาล พบว่า เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 4.5 และเป็นระดับเสียงสนับสนุนที่ต่ำสุดนับจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

สำหรับความเห็นต่อการออกมาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของนักการเมืองและนักวิชาการในขณะนี้ ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงประชามติในระดับใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.9 ระบุว่าส่งผลน้อย ขณะที่ร้อยละ 34.1 ระบุว่า ส่งผลมาก.

กรุงเทพโพลล์ สำรวจความเห็น ปชช.หลังรัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ บริหารงานผ่านไป 1 ปี 6 เดือน ผลงานโดยรวมได้คะแนนน้อยลง เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 4.5 ขณะที่ความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีกลับพุ่งสูงขึ้นไปที่ 7.24 จากความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ... 20 ก.พ. 2559 10:44 20 ก.พ. 2559 11:24 ไทยรัฐ