วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกศ.จัดถก 'สะเต็มศึกษา' วางรากฐานอนาคตชาติ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แถลงข่าวการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระ ชนมายุ 60 พรรษา 2 เม.ย. อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการศึกษา กล่าวว่า สะเต็มศึกษาหรือ STEM คือการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mat-hematics) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้รู้จักคิด สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม รวมไปถึงงานวิจัยอันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สำหรับประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามาหลายปีแต่กระจัดกระจาย ดังนั้นการประชุมโต๊ะกลมฯ ครั้งที่ 7 กำหนด หัวข้อเรื่องสะเต็มศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ไต้หวัน ซึ่งมีประสบการณ์จัดสะเต็มศึกษา และจะผลักดันให้นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายจัดการศึกษาระดับชาติต่อไป.

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แถลงข่าวการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 ... 20 ก.พ. 2559 00:35 ไทยรัฐ