วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กกต.' ชงข้อเสนอแก้ร่าง รธน.เพิ่มอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่

กกต.ชง "กรธ."แก้รัฐธรรมนูญ เพิ่มอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่-ระงับสิทธิสมัครชั่วคราวได้ภายใน 1 ปี พร้อมขออำนาจจับ-ยึด-ค้น ได้ช่วงเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งข้อเสนอในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กกต.ไปยังคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยแบ่ง 2 ส่วน คือส่วนที่ร่างรัฐธรรมนูญมีการกำหนดไว้แล้ว แต่ กกต.เห็นว่ายังไม่ชัดเจน เหมาะสม ประกอบด้วย ขอให้ กกต.สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ากรณีมีเหตุจำเป็นให้ กกต.สามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ และภายใน 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ให้ กกต.มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง)ในหน่วย หรือเขตเลือกตั้งนั้น โดยถ้าผู้กระทำผิด เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ กกต.สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว (ใบส้ม) โดยให้คำสั่งนั้นถือเป็นที่สุด เนื่องจากในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ กกต.มีอำนาจดังกล่าวเฉพาะก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ขณะที่ในร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีการกำหนดไว้ แต่ กกต.เห็นควรมีการเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม โดยขอให้ กกต.มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ บังคับบัญชาข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีปัญหาให้สามารถสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ได้ กรณีการนับคะแนนเลือกตั้งกรณีมีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุอันสมควรอื่นในบางท้องที่ ขอให้ กกต.สามารถนำคะแนนที่จะต้องนับยังหน่วยเลือกตั้ง มานับรวมได้ ให้มีการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ การจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้สำนักงาน กกต.เป็นผู้จัดทำ และให้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ กกต. หรือคณะบุคคล บุคคล ที่กกต.แต่งตั้ง พนักงานสอบสวน กกต.มีอำนาจออกหมายเรียก จับกุม ตรวจค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริตการเลือกตั้งได้ การพิจารณาของศาลให้ยึดรายงาน หรือสำนวนของ กกต.เป็นหลักในการพิจารณาคดี พร้อมให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง และความผิดในคดีอาญาในคดีเลือกตั้งพร้อมกันในคราวเดียว

นอกจากนี้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลเพิ่มเติม จากที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดเฉพาะ ส.ส. ส.ว.สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น รวมถึงให้ผู้สมัครที่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิการรับสมัครแม้คดียังไม่ถึงที่สุด ห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง และหากศาลมีคำพิพากษาให้เลือกตั้งใหม่ และต้องชำระค่าเสียหายในการเลือกตั้ง หากผู้นั้นยังไม่ได้ชำระให้ครบถ้วน ก็ให้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง และให้กกต.มีอำนาจหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในการให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง

กกต.ชง "กรธ."แก้รัฐธรรมนูญ เพิ่มอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่-ระงับสิทธิสมัครชั่วคราวได้ภายใน 1 ปี พร้อมขออำนาจจับ-ยึด-ค้น ได้ช่วงเลือกตั้ง 19 ก.พ. 2559 21:31 ไทยรัฐ