วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมน้ำใจศิษย์เก่า สถาปนา 57 ปี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

19 กุมภาพันธ์ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบปีที่ 57 โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์เป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายรูปปั้น ทวาปูชนียาจารย์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ขณะที่ช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “57 ปี สามัคคีสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ วัฒนธรรมของชาว มจพ.”

ทั้งนี้ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า ปีนี้ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 57 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นด้วย โดยปีนี้จะมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยได้มีการส่งนักศึกษาไปร่วมฝึก ร่วมเรียนรู้ และร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอาเคิน ที่ประเทศเยอรมนี ขณะเดียวกันยังมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยอาเคิน มาร่วมสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราที่ไทยด้วย

ทางมหาวิทยาลัยของเรามีผลงานมากมาย อย่างงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จมากๆ คือ การที่นักศึกษาสามารถเป็นแชมป์โลกในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย 6 สมัย ซึ่งยังไม่มีมหาวิทยาลัยในโลกทำได้ และทางมหาวิทยาลัยยังได้นำหุ่นยนต์ดังกล่าวไปร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม และกรมสรรพาวุธ เพื่อต่อยอดช่วยเหลือประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาเป็นหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด หุ่นยนต์ทำลายล้างระเบิด และหุ่นยนต์ค้นหาระเบิด

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมไทยจำนวนมาก อย่างเรื่องไฟฟ้า พลังงานทดแทน และยังมีงานวิจัยที่ช่วยเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศไทยด้วย

“ผมยืนยันว่า เมื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราสำเร็จการศึกษา จะมีบริษัทชั้นนำต่างๆ ของประเทศ เข้ามาร่วมทำ Job Fair เพื่อค้นหานักศึกษาที่จบจากสาขาต่างๆ ไปร่วมทำงานด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของเรา จะเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เหมือนอย่างเช่นระบบเยอรมัน คือเราจะสอนให้เรียนรู้เน้นวิชาการ ควบคู่วิชาชีพ คือสามารถให้ปฏิบัติได้จริง จะบอกว่าเน้นวิชาชีพมากๆ สำคัญที่สุด เด็กที่นี่จะมีทักษะในชีวิตมากกว่าหลายที่ เพราะหลายๆ บริษัทจะชื่นชมว่า เด็กมหาวิทยาลัยเรามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน”

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทต่างๆ ให้กับผู้ที่มีความสามารถ มีผลงาน และทำความดีกับแผ่นดินด้วย ดังนี้

- เข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 4 ราย

ครูดีศรีมหาวิทยาลัย - ศาสตราภิชาน ชอย เกียง โฮ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
คนดีศรีสังคม - ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
คนดีศรีศิลปวัฒธรรม - คุณฉิน ยู่เซิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คนดีศรีศาสนา - คุณมารชัย กองบุญมา

- เข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 11 ราย
1. นายพล คงเสือ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
3. ว่าที่ ร.ต.วรรณ มหาเมฆี สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
4. นายบรรพต ธีระวาส สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายจิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นายสันติ พุ่มกระจ่าง สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นายวันชัย วิชญชาคร สาขาธุรกิจภาคเอกชน
8. ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา สาขาธุรกิจภาคเอกชน
9. นายนคร แสงอ่อน สาขาบริการสังคม
10. พ.ต.ท.สุรนาท วงศ์พรหมชัย สาขาบริการสังคม
11. นายจิรวัธน์ อารีย์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

- โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ราย
สายวิชาการ กลุ่มข้าราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรงค์ ศรีกุลวงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ / กลุ่มทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สายสนับสนุนวิชาการ นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558 มีรายชื่อดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 กุมภาพันธ์ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบปีที่ 57... 19 ก.พ. 2559 15:05 ไทยรัฐ