วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมคิด แจง สนช. ตั้งงบเพิ่มเติมปี 59 ควักเงินประมูล 4G ปรับโครงสร้าง ศก.

"สมคิด" แจง สนช.ตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี 59 ชี้ รัฐมีรายได้จาก ประมูลคลื่น 4G จ่อ ออกนโยบายเร่งด่วนรองรับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน...

วันที่ 18 ก.พ. 59 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559 ว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากรัฐบาลได้มีการอนุญาตให้เปิดประมูลคลื่นความถี่ 4G ในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค.58 ซึ่งทำให้มีรายได้นำส่งรัฐบาลนอกเหนือจากการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 56,283 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการประมูลคลื่น 1800 งวดแรก ที่มีการนำส่งแล้ว 40,290 ล้านบาท และรายได้จากการประมูลคลื่น 900 งวดแรก ที่คาดว่าจะนำส่งในเดือน มี.ค.นี้อีก 15,992 ล้านบาท

"รัฐบาลเห็นว่าควรนำรายได้ดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุม สนช.โดยมีการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 56,000 ล้านบาท โดยจะนำไปใช้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

สำหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 56,000 ล้านบาทนี้ ประกอบด้วย ส่วนแรก 47,661 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูป จำนวน 32,661 ล้านบาท และอีก 15,000 ล้านบาท จะนำไปจัดสรรตามแผนงานเศรษฐกิจดิจิตอล ส่วนที่สองอีก 8,338 ล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อการชดเชยเงินคงคลัง

พร้อมระบุ การบริหารของรัฐบาล จำเป็นต้องทำให้เกิดความสมดุลสำหรับเป้าหมายเศรษฐกิจทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนให้สอดคล้องกับความยั่งยืนทางการคลัง ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นกลไกหนึ่งที่จะให้สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ สนับสนุนการปฏิรูปและยังสามารถหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในประเทศในยามที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอยในขณะนี้

"สมคิด" แจง สนช.ตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี 59 ชี้ รัฐมีรายได้จาก ประมูลคลื่น 4G จ่อ ออกนโยบายเร่งด่วนรองรับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน... 18 ก.พ. 2559 12:39 ไทยรัฐ