วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลจังหวัดนนทบุรี นัดไต่สวนกรณีเลือกตั้งนายก ส.เทนนิส 16 พ.ค.นี้

ศาลจังหวัดนนทบุรี รับคำร้องกรณีไม่ชอบด้วยข้อบังคับ และกฎหมายของการประชุมใหญ่ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พิจารณา นัดไต่สวน 16 พ.ค.นี้...

วันที่ 16 ก.พ. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการอำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ร.ต.ท.ดนัย อุดมโชค และพวก ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ศาลพิจารณา และมีคำสั่งเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยข้อบังคับ และกฎหมายของการประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมครั้งล่าสุด ซึ่งขณะนี้ศาลได้รับคำร้องไว้เพื่อทำการพิจารณาโดยนัดไต่สวนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ในวันนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อระงับยับยั้งการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อาจทำการรับรองและจดทะเบียนผลการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการอำนวยการไว้ก่อน ในระหว่างรอการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับคำร้องหลักในคดีนี้ ซึ่งศาลได้หมายนัดผู้แทนลอนเทนนิสสมาคม และผู้แทน กกท. ไปศาล เพื่อให้ถ้อยคำประกอบการพิจารณาของศาล ซึ่ง พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ในฐานะผู้แทนของลอนเทนนิสสมาคม และผู้แทนจาก กกท. ต่างได้แถลงรับกันทั้งสองฝ่ายว่า  ลอนเทนนิสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้ง กกท. แล้วว่า การประชุมใหญ่และการเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการอำนวยการปรากฏพฤติการณ์อันมิชอบด้วยข้อบังคับของสมาคมและกฎหมาย จึงเป็นโมฆะ

ศาลจึงได้มีคำสั่งโดยมีสาระสำคัญว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ลอนเทนนิสสมาคมฯ ซึ่งมีหน้าที่นำผลการประชุมและการเลือกตั้งไปจดทะเบียนได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนกลางของสมาคมกีฬาว่าการเลือกตั้งดังกล่าว ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของสมาคม ถือว่าลอนเทนนิสสมาคมฯ ไม่ได้รับรองผลการประชุมและการเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 59 มีบทบัญญัติว่าถ้านายทะเบียนเห็นว่า กระบวนการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬาขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนก็ได้ ฉะนั้น จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

ซึ่งนัยแห่งคำสั่งศาลดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อลอนเทนนิสสมาคมเห็นว่า การประชุมใหญ่และผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะ จึงไม่มีรายงานผลการประชุมและการเลือกตั้งโดยชอบ ที่จะยื่นให้นายทะเบียน (กกท.) ทำการจดทะเบียนนายกสมาคม และคณะกรรมการอำนวยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้

ดังนั้น ลอนเทนนิสสมาคมฯ จะได้ปฏิบัติภายในกรอบของคำสั่งศาลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และในวันนี้ ผู้แทนสมาคมฯ กับ ผู้แทน กกท. ต่างให้ถ้อยคำต่อศาลตามหมายศาล และได้ลงนามรับทราบในรายงานกระบวนพิจารณาของศาล โดยมีความเข้าใจตรงกันว่า ลอนเทนนิสสมาคมฯ ไม่สามารถที่จะนำมติใดๆ จากผลการประชุม ซึ่งไม่ได้รับการรับรองไปจดทะเบียน และสมาคมฯ เห็นว่า ขณะนี้คดีของผู้ร้องดังกล่าวข้างต้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทุกฝ่ายจึงควรรอคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่จะพึงมีต่อไป

ศาลจังหวัดนนทบุรี รับคำร้องกรณีไม่ชอบด้วยข้อบังคับ และกฎหมายของการประชุมใหญ่ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พิจารณา นัดไต่สวน 16 พ.ค.นี้... 16 ก.พ. 2559 19:26 ไทยรัฐ