วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ศัพท์ครูให้ถูกต้อง

ในประเทศไทยของเรา เดี๋ยวนี้มีโรงเรียน 3 ภาษา เกิดขึ้นเยอะ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แถวบางนามีโรงเรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี โรงเรียนพวกนี้เราเรียกว่า trilingual school ผมเห็นโฆษณาแห่งหนึ่งบอกว่าเป็น tripartite system school ซึ่งไม่ใช่นะครับ

Tripartite system หมายถึง การจำแนกโรงเรียนมัธยมแบบเดิมของอังกฤษที่แบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ grammar school พวกนี้เป็นโรงเรียนมัธยมที่เน้นวิชาการ technical school โรงเรียนมัธยมที่เน้นเทคนิค และ modern school โรงเรียนสมัยใหม่

การที่โรงเรียนในประเทศไทยส่งจดหมายไปเชิญอาจารย์ต่างชาติไปสอน ก็ควรใช้คำที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับ บางโรงเรียนต้องการจ้างอาจารย์ฝรั่งมาสอนแค่ 3 ปี แต่ท่านใช้คำว่า tenure ที่หมายถึง การจ้างครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องถาวร จ้างกันจนถึงวันเกษียณอายุ

สถาบันผลิตครูก็เหมือนกัน ถ้าสถานศึกษาที่ผลิตคนไปเป็นครู โดยมีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญา เราเรียกว่า teachers’ training school แต่ถ้าเป็นสถาบันที่สูงขึ้น สอนครูที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปก็ควรเป็นสถาบันประเภท teachers’ college หรือวิทยาลัยครู

ส่วนเรื่องจะจ้างครูต่างชาติมาเป็น tutor, teacher tutor (ครูพิเศษ หรือครูพี่เลี้ยง), mentor (พี่เลี้ยงทางวิชาการ), teacher, TA (ผู้ช่วยสอน), teacher advisor (ครูที่ปรึกษา), teacher researcher (ครูนักวิจัย) หรือมาเป็น teacher support staff (บุคลากรสายสนับสนุน) ก็ควรใช้คำที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่ท่านต้องการจริงๆ.


คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

16 ก.พ. 2559 09:52 16 ก.พ. 2559 09:58 ไทยรัฐ