วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 17/02/59

ไม่มีความพยายามใดที่จบลงอย่างสูญเปล่า

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนที่มุ่งมั่น ไม่ย่อมแพ้ต่อทุกอุปสรรคและปัญหา ได้พบความสำเร็จในชีวิต ส่วน คนที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาที่ งานคือเงิน มีมาฝากกันเช่นเคย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รับ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ได้แก่ ระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่น Oracle, Access, SOL, PHP เป็นต้น มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สมัครที่ งานบริหารบุคคลวิทยาเขตอุเทนถวาย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2252-7029 ต่อ 55 ถึง 19 ก.พ.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก พิการ 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอ/ศูนย์สาขา/อื่นๆ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ สมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร.0- 7447-7260, 0-7447-7453 ถึง 19 ก.พ.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาพยาธิวิทยา (หน่วยปรสิตวิทยา) วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน มีความรู้ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครได้ทาง www.hrm. chula.ac.th/ recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-97 73 ถึง 25 ก.พ. นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร รับอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ และเกษตรเขตร้อน,อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง พัฒนาการเกษตรวิจัยและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร Agricultural System และ Agricultural Information Technology สอบถามและสมัครที่ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 4 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2579-1025, 0-2942- 8456 ถึง 29 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดี เยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร.0-2849- 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 29 ก.พ.นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับ ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติ การวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ 1 อัตรา อายุ 21–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ มีความรู้ทางด้าน PHP (Laravel Framework) Java Script, MySQL, Arduino, Andriod App, ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ 1 อัตรา อายุ 21–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python อย่างดี มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics), ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 อัตรา อายุ 21–30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์ด้าน Programming, Computer Security, Network มีทักษะด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network, ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติขั้นสูง 1 อัตรา อายุ 22–40 ปี วุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชา Mechatronics หรือ Computer or Electrical Engineering มีความรู้ด้าน Robotic and Computer Programming, ผู้ช่วยวิจัย/สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 1 อัตรา อายุ 25–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ/พัฒนาโปรแกรม 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ System analysis and design พัฒนา ซอฟต์แวร์ process เน้น software development วิเคราะห์ข้อจำกัดต่างๆของโปรแกรม มีทักษะการสื่อสาร ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ และประสานงานได้ดี อ่าน–พูด–เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี มีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ, วิศวกร/งานบริหารเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อายุ 25–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ และเครื่องให้บริการ/ VM Ware 1–2 ปี มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และซอฟต์แวร์ Open source ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสามารถเขียนโปรแกรมระบบงานบนเว็บหรือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ผ่านภาษา Ruby/Perl/Java/PHP ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครื่องแม่ข่าย/อุปกรณ์เครือข่าย ดูแลการสำรองข้อมูลของระบบ และอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ ในการใช้งานระบบเครือข่าย ตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA) จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ และเอกสารอื่นๆ มีความรู้ทางสถิติและทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ และมีความคิดเชิงระบบ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) ในเกณฑ์ดีและมีความสนใจ กระตือรือร้นและขอศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1142 รับถึง 29 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา หน่วยงานสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา งานรายการและข่าว วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สอบถามและสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 29 ก.พ.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาอังกฤษ วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาอังกฤษ หรือสาขา วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) และ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สอบถามและสมัครที่ สำนักงาน เลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ถึง 29 ก.พ.นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่นิติกร 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดหลัง 1 มี.ค.2529) วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หากเป็นเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น สมัครที่ ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทร.0- 2218-0555 ต่อ 2301 (-2) ถึง 29 ก.พ.นี้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับ เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Web Programmer) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนา Web Application อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้, เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer) 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารเงิน อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน มีความรู้ความสามารถด้านตราสารการเงิน มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินอย่างดี มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจได้ มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการทำงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ ทั้ง 2 ตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว สมัครที่ แผนกบริหารงานบุคคล สำนักผู้บริหาร สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0-2496-1199 ต่อ 204, 206,224 และ 225 ถึง 29 ก.พ.นี้

หมึกเขียว

16 ก.พ. 2559 09:46 16 ก.พ. 2559 09:46 ไทยรัฐ