วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้อำนาจปิดโรงงาน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดงาน “การอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง” ว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับที่ 2 ได้บัญญัติกรณีพบการกระทำความผิดค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องปราม ได้มีการเพิ่มอำนาจทางปกครองในการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว รวมถึงพักใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน และห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์ทั้งทางแพ่งและอาญา พม.จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ถึงข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดอบรมในส่วนภูมิภาคเป็นรายภาคอีก 4 ครั้งต่อไป.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดงาน “การอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 16 ก.พ. 2559 00:18 ไทยรัฐ