วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

61 อดีต สปช.ยื่น กรธ. แนะ 9 ข้อ แก้ร่าง รธน.

กรธ. รับข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ วันสุดท้าย ขณะที่ "ธีรยุทธ์" ควง 61 อดีต สปช. เข้ายื่น 9 ข้อ ชงปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ หวั่นรัฐเป็นใหญ่ ลดทอนอำนาจประชาชน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วยอดีตสมาชิก สปช. 61 คน ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นข้อเสนอแนะแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างเบื้องต้น ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่าน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. 9 ประเด็น ดังนี้ 1. สิ่งที่น่ากังวลปรากฏในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่มอำนาจให้รัฐเป็นใหญ่ แต่ลดทอนอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งในหมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 60 ที่ไม่เปิดให้มีการฟ้องรัฐ 2. การที่ไม่ปรากฏเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง อาจส่งผลต่อการใช้และการตีความในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะจากองค์กรตุลาการ 3. สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทำให้ถดถอยไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน สิทธิสวัสดิการพื้นฐานของมนุษยย์ และสิทธิชุมชน การมีข้อจำกัดนี้อาจกระทบกับการใช้สิทธิเสรีภาพทั้งหมด 
4. ร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังลดทอนความเข้มข้นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 5. การย้ายคลื่นความถี่ไปอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ อาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผลกระทบต่อความเป็นอิสระขององค์กรที่กำกับดูแล 6. ร่างรัฐธรรมนูญยังขาดสาระสำคัญในการวางหลักการเพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เพราะไม่มีกล่าวถึงการกระจายอำนาจและการเติมกลไกปกครองท้องถิ่นทั้งระดับชาติและจังหวัด 7. ควรย้ายมาตรา 27 ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินและงานของรัฐอื่นๆ จากหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ไปอยู่หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 8. ควรเพิ่มมาตรการการปราบปรามทุจริต อย่างการแสดงสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี ของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระ และ 9. ให้เพิ่มเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปในหมวดหน้าที่ของรัฐ.

กรธ. รับข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ วันสุดท้าย ขณะที่ "ธีรยุทธ์" ควง 61 อดีต สปช. เข้ายื่น 9 ข้อ ชงปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ หวั่นรัฐเป็นใหญ่ ลดทอนอำนาจประชาชน 15 ก.พ. 2559 15:37 ไทยรัฐ