วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ สปท. 143 เสียง ส่งข้อเสนอปฏิรูปที่ควรบรรจุใน รธน. ให้ กรธ.

มติ สปท. 143 เสียง ส่งข้อเสนอปฏิรูปฯ ที่ควรบรรจุลงรธน. ให้ กรธ. “อลงกรณ์” แจง แม่น้ำ 3 สายต้องทำงานเข้มข้นขึ้น

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการปฏิรูปที่ควรบรรจุไว้ใน มาตรา 269 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…(ร่างเบื้องต้น) ตามข้อเสนอคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทั้ง 12 คณะ ที่ได้ส่งข้อเสนอมาแล้ว

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.คนที่ 1 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประสานงานของแม่น้ำ 3 ฝ่าย คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สปท. เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามโรดแม็ป ได้ข้อสรุป ดังนี้

1. เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของแม่น้ำ 5 สาย นายกรัฐมนตรี จึงได้มีการตั้งคณะทำงานทั้ง 6 คณะไปแล้ว เราจึงต้องกำหนดให้ กมธ.ของทั้ง 2 สภา ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปทำงานและประสานงานกับ 6 คณะดังกล่าว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

2. การวางแนวทางเพื่อการเลือกตั้งในครั้งหน้า จึงกำหนดให้ กมธ.ชุดที่ต้องทำภารกิจตรงกัน ได้มีการประชุมหารืออย่างใกล้ชิด และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยให้ทั้ง 2 สภาประชุมร่วมกันเพื่อหารูปแบบการทำงานอย่างเอกภาพ

และ 3. จัดการระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ กมธ.ทั้ง 2 สภาได้ทราบถึงโครงสร้างการทำงาน กมธ.ชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากนี้ไป เราจะมีการประชุมประสานงานกันค่อนข้างถี่มากขึ้น เพื่อให้การทำงานของทั้ง 3 ฝ่าย เป็นไปอย่างสมบูรณ์

จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของ กมธ. ทั้ง 12 คณะ ที่ควรบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 269 ด้วยมติ 143 เสียง งดออกเสียง 1 และจะส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาต่อไป

มติ สปท. 143 เสียง ส่งข้อเสนอปฏิรูปฯ ที่ควรบรรจุลงรธน. ให้ กรธ. “อลงกรณ์” แจง แม่น้ำ 3 สายต้องทำงานเข้มข้นขึ้น 15 ก.พ. 2559 12:05 ไทยรัฐ