บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ไอคอนสยาม” ขอมีส่วนร่วมพัฒนา3เรื่องหลัก สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผอ.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล.

ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองสัญลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย ซึ่งแม้โครงการจะยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่กลุ่มผู้บริหาร นำโดย สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ขอเดินหน้าดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลัก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม นอกเหนือจากการจัดทำ “แผนแม่บทวิสัยทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา” เนรมิตพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลกอีกด้วย

พันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลัก คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน

สำหรับพันธกิจหลักต่อสังคมที่ต้องดำเนินการ เริ่มจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำประวัติศาสตร์แหล่งหลอมรวมอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ตลอดระยะทาง 10 กิโลเมตรรอบบริเวณไอคอนสยาม รวมถึงลำคลองสายย่อยต่างๆ โดยไอคอนสยามได้ริเริ่มก่อตั้ง “โครงการทูตน้อยไอคอนสยามรักษ์เจ้าพระยา” มีเป้าหมายเพื่อปลุกกระแส “รักคลองสาน” สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมล้ำค่าของย่านคลองสานและบริเวณใกล้เคียง และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา

ส่วนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำ “ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน” ซึ่งนับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ดำเนินโครงการภายใต้ “PPCP Model” (public-private-community partnership) ซึ่งได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันทางศาสนา ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน และภาคเอกชน ซึ่งนำโดยไอคอนสยาม ร่วมกันสร้างศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ติดกับลานริมน้ำเทศกิจให้เป็นสาธารณประโยชน์ของประชาชน โดยศูนย์ข้อมูลฯจะทำหน้าที่เป็น “ประตูสู่ย่าน” เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลชุมชน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน และยังมี ไอคอนสยามเดย์แคร์ เป็นโครงการที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในแคมป์ที่พักพนักงาน เพื่อให้เด็กเล็กได้มีสถานที่สำหรับการเรียนการสอนเบื้องต้น ส่วนพันธกิจหลักข้อสุดท้ายคือการชูเอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมไทย สู่สายตานานาประเทศ ด้วยการสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Thailand Eye” ณ หอศิลป์ Saatchi กรุงลอนดอน เผยแพร่เอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นคนไทยสู่เวทีโลก อีกทั้งในระดับชุมชนไอคอนสยาม ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน สำนักงานเขตคลองสาน จัดโครงการ “โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร” ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของย่านคลองสาน และปลูกฝังเยาวชนให้รู้ ให้รัก และหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชนของตน.