วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยะใส' หนุนยุทธศาสตร์ชาติ ชง '7 ต้อง 2 ไม่' ปิดช่องบิดเบือน ห้ามสืบอำนาจ

"สุริยะใส" หนุนทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ แต่ต้องไม่ใช่ที่กบดานอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ ชงสูตร "7 ต้อง 2 ไม่" ชี้เรื่องนี้ใหญ่กว่า รธน. แนะ กรธ. ฟัง ปชช.และวางหลักการให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 59 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า ตนเห็นด้วยกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเพราะที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง และฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ที่สำคัญเปลี่ยนรัฐบาลที นโยบายหรือวิสัยทัศน์ประเทศก็จะถูกปรับไปมาจนไร้ความต่อเนื่อง และตอบโจทย์เฉพาะรัฐบาลและกลุ่มทุนในรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ผ่านมาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมคิดเรื่องนี้ และบางส่วนลงมือทำกันมานานแล้ว แต่ภาครัฐและภาคการเมืองไม่ขยับ ขาดการบูรณาการและการขับเคลื่อนที่จริงจังหวังผล จึงถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ กล้าลงทุนทางยุทธศาสตร์และให้ประเทศมีวิสัยทัศน์มากขึ้น แต่แผนยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนที่ คสช. และ ครม.เตรียมผลักดันผ่าน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นั้น ยังมีปมปัญหาและข้อกังขาจนอาจเปิดช่องให้มีการบิดเบือนหรือถูกมองว่า แปลงร่างมาเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ (คปป.) จึงจำเป็นต้องทบทวนกันจริงจัง อย่ารวบรัดตัดตอน เพราะเรื่องนี้ใหญ่กว่าร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังเถียงกันอยู่

นายสุริยะใส กล่าวว่า ตนเห็นว่ามี 7 ประเด็น ที่ต้องกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ และ 2 เรื่องสำคัญต้องห้าม หรือสูตร "7 ต้อง 2 ไม่ "โดยทิศทางใหญ่ๆ ต้องตอบโจทย์ เช่น 1. ต้องลดการผูกขาดอำนาจทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ หรือปรับอำนาจในแนวดิ่งเพิ่มอำนาจในแนวราบ 2. ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งและจัดการตนเองได้มากขึ้น 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก คำนึงถึงความหลากหลายและการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและปฏิรูประบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 5. ต้องลดความยากจน และจำนวนคนจนลงอย่างต่อเนื่อง 6.ต้องลดการทุจริตคอร์รัปชันลง และ 7. การกำหนดเนื้อหาสาระของแผนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ส่วน "2 ไม่" หรือประเด็นที่ต้องระมัดระวังมากคือ 1. ต้องไม่เป็นกุศโลบายในการสืบทอดอำนาจ หรือที่กบดานของอำนาจพิเศษนอกรัฐธรรมนูญ 2. ต้องไม่ให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญจนตรวจสอบกันไม่ได้

"ประเด็นที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องคิดต่อคือ จะบัญญัติหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญไว้ขนาดไหน และจะเชื่อมโยงกับหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และมีสภาพบังคับได้อย่างไร เพราะที่ผ่านมาหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็มักไม่ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติ รัฐบาลที่ผ่านๆ มา ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร" นายสุริยะใส กล่าว

"สุริยะใส" หนุนทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ แต่ต้องไม่ใช่ที่กบดานอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ ชงสูตร "7 ต้อง 2 ไม่" ชี้เรื่องนี้ใหญ่กว่า รธน. แนะ กรธ. ฟัง ปชช.และวางหลักการให้ชัดเจน 14 ก.พ. 2559 15:12 ไทยรัฐ