วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย ปชช.หนุนตัดสิทธิคนโกงตลอดชีพ

"นิด้าโพล" ชี้ความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยตัดสิทธิคนโกงตลอดชีวิต พร้อมหนุนโทษ ส.ส-ส.ว. ทำงบฯ เอื้อตัวเอง-พวกพ้อง ให้หลุดจากเก้าอี้-คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยชดใช้คืน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.พ.2559 เรื่อง "การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น" โดยเมื่อถามถึงการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.คนใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม ควรถูกตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.88 ระบุว่า เห็นด้วยรองลงมา ร้อยละ 13.20 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.4 ระบุอื่นๆ ได้แก่ เห็นด้วยในการตัดสิทธิการลงรับสมัครรับเลือก ตั้งแต่ควรตัดสิทธิเป็นระยะเวลา 3–10 ปี ขึ้นอยู่กับเจตนาและความร้ายแรง ส่วนการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่ารัฐมนตรีคนใดที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดให้จำคุกหรือให้รอลงอาญา (เว้นแต่คดีเล็กน้อย) ต้องให้พ้นจากตำแหน่งทันที ไม่ต้องรอศาลสุดท้าย (ชั้นศาลฎีกา) พบว่าประชาชนร้อยละ 87.68 ระบุว่า เห็นด้วยรองลงมา ร้อยละ 10.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.32 ระบุว่า อื่นๆได้แก่ ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมการตัดสินของศาล

เมื่อถามถึงการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า ผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าผิด เพราะทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือร่ำรวยผิดปกติ ควรถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต พบว่า ประชาชนร้อยละ 86 ระบุว่า เห็นด้วยรองลงมา ร้อยละ 12.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.8 ระบุว่า อื่นๆได้แก่ ควรตัดสิทธิการลงรับสมัครเป็นระยะเวลา 3–10 ปี ส่วนการกำหนดว่า ส.ส.หรือ ส.ว.คนใด หรือกลุ่มใดแปรญัตตินำงบประมาณไปใช้เพื่อประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ตนเองและพวกพ้อง ต้องพ้นจากตำแหน่งและถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับตลอดไปนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.72 ระบุว่าเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 6.4 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย สำหรับการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐมนตรีคนใดมีคำสั่งให้จัดทำแผนงานโครงการ อันเป็นการนำงบประมาณไปใช้เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และพวกพ้องรัฐมนตรีผู้นั้น ต้องพ้นจากตำแหน่ง และต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย พบว่าประชาชน ร้อยละ 92.48 ระบุว่าเห็นด้วยรองลงมา ร้อยละ 5.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.32 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างแท้จริงหรือไม่ และหากมีความผิดจริง ควรลงโทษโดยให้พ้นจากตำแหน่งเพียงอย่างเดียวท้ายที่สุด 

เมื่อถามถึงการกำหนดว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดไม่ได้คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคำสั่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้จัดทำแผนงานโครงการอันเป็นการนำงบประมาณไปใช้เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพวกพ้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น ต้องถูกลงโทษทางวินัย และต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย พบว่าประชาชนร้อยละ 84 ระบุว่าเห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 12 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.56 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ควรพิจารณาตามความผิด และหากมีความผิดจริงควรถูกลงโทษทางวินัยเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย.“

"นิด้าโพล" ชี้ความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยตัดสิทธิคนโกงตลอดชีวิต พร้อมหนุนโทษ ส.ส-ส.ว. ทำงบฯ เอื้อตัวเอง-พวกพ้อง ให้หลุดจากเก้าอี้-คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยชดใช้คืน 14 ก.พ. 2559 13:49 ไทยรัฐ