วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจ 'สวนดุสิตโพล' ปชช.อยากรู้ข้อแตกต่าง รธน.ฉบับเดิม กับใหม่มากสุด

ผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณี “ประชาชน” กับ “การทำประชามติ”
 ร้อยละ 81.14% 
อยากรู้เรื่องสรุปสาระสำคัญ เนื้อหารายละเอียด ข้อแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้...

วันที่ 14 ก.พ. 59 ตามที่ กกต. ได้กำหนดวันลงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.59 และจะขยายเวลาการออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ 08.00-16.00 น. นอกจากนั้นอาจมีการพิมพ์แบบร่างรัฐธรรมนูญ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ มีการสรุปและเข้าใจง่าย เพื่อต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีอำนาจการตัดสินใจได้จริง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,522 คน กรณี “ประชาชน” กับ “การทำประชามติ”
 สำรวจระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 พอรู้บ้าง 45.01% เพราะฟังจากกระแสสังคมและคนรอบข้างที่พูดถึง เห็นตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอข่าวนี้ออกมาเป็นระยะ ฯลฯ


อันดับ 2 ไม่ค่อยรู้ 31.67% เพราะไม่ค่อยได้ติดตาม เป็นเรื่องเข้าใจยาก มีแต่ความขัดแย้งโจมตีกันไปมา ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 


อันดับ 3 ไม่รู้เลย 16.10% เพราะไม่สนใจ ไม่ได้ติดตาม ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ฯลฯ


อันดับ 4 รู้อย่างดี 7.22% เพราะเป็นเรื่องที่สนใจและมีความสำคัญต่อบ้านเมืองอย่างมาก ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ โดยตลอด ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนอยากรู้เรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้คืออันดับ 1 สรุปสาระสำคัญ เนื้อหารายละเอียด ข้อแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกับฉบับใหม่ 81.14% 


อันดับ 2 เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประชาชน สิทธิเสรีภาพของประชาชน 76.15%อันดับ 3 การเลือกตั้ง การสรรหาที่มาของนายกรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. 68.46%


อันดับ 4 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บทลงโทษข้าราชการและนักการเมืองที่กระทำผิด 59.92%


อันดับ 5 กระบวนการทำงาน ขั้นตอนต่างๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญ
 55.98%

ประชาชนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญพอที่จะไปลงประชามติ และตัดสินใจว่าจะ "รับร่าง" หรือ "ไม่รับร่าง" รัฐธรรมนูญได้หรือไม่?

อันดับ 1 ยังรู้เรื่องรัฐธรรมนูญไม่พอที่จะไปลงประชามติ 69.10%


อันดับ 2 รู้เรื่องรัฐธรรมนูญพอที่จะไปลงประชามติ 30.90%


ทำอย่างไร? การทำประชามติรัฐธรรมนูญจึงจะบรรลุผลสำเร็จอันดับ 1 กระตุ้น รณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้ข้อมูลประชาชนก่อนทำประชามติ 80.16%


อันดับ 2 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ และข้อดี-ข้อเสียของการทำประชามติ 74.38%


อันดับ 3 รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนและเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน 72.27%


อันดับ 4 หยุดสร้างกระแส ให้ข้อมูลที่บิดเบือน เป็นเท็จ
 66.75%

อันดับ 5 มีคณะทำงานที่เข้มแข็ง ขั้นตอนการทำงานชัดเจน เป็นกลาง โปร่งใส 54.86%

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไร?

อันดับ 1 มีทั้งฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและต่อต้านโดยเฉพาะทางการเมือง 73.26%


อันดับ 2 ควรสอบถามความต้องการ ความคิดเห็นของประชาชนและนำข้อมูลที่ได้ไปปฏิบัติตาม 71.09%


อันดับ 3 อยากให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับประเทศไทย 69.25%


อันดับ 4 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้จริงหรือไม่ จะผ่านหรือไม่ผ่าน 65.51%


อันดับ 5 อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 64.91%

ผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณี “ประชาชน” กับ “การทำประชามติ”
 ร้อยละ 81.14% 
อยากรู้เรื่องสรุปสาระสำคัญ เนื้อหารายละเอียด ข้อแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้... 14 ก.พ. 2559 09:18 ไทยรัฐ