วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 โยกอาชีวะเอกชนไปรวมกับของรัฐ ภายใต้การดูแลของ สอศ.

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 โอนอำนาจการกำกับดูแแล โรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชน ที่อยู่ใต้กำกับของ สช.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สอศ.มีผลนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวมการบริหารจัดการ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

รายละเอียดคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 8/2559

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/042/3.PDFหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 โอนอำนาจการกำกับดูแแล โรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชน ที่อยู่ใต้กำกับของ สช.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สอศ.มีผลนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา... 13 ก.พ. 2559 06:10 ไทยรัฐ