วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ดันร่างกฎหมายบริหารงานบุคคล

ผุด ก.บ.อ.องค์กรกลาง-ทีมอุทธรณ์ร้องทุกข์ เสริมขวัญกำลังใจพนักงาน

จากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ... จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาจ้างรายปี ทำให้ขาดความมั่นคงในอาชีพและขาดขวัญและกำลังใจ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่าควรมีการจัดทำกฎหมายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... ให้ครอบคลุมบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.บ.อ. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล และกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีบุคลากรหรือลูกจ้างถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

เลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้มีผู้เห็นด้วยและคัดค้าน แต่ส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายนี้มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งก็คือ ก.บ.อ. และมีคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ซึ่งเดิมไม่มี อย่างไรก็ตาม สกอ.ยืนยันที่จะเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.นี้ ทั้งจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อนำไปแก้ไข จากนั้นจะเสนอ ก.พ.อ. และ รมว.ศึกษาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป.

จากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ... จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 13 ก.พ. 2559 01:10 ไทยรัฐ