วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งเป้ากำจัดมาลาเรียภายใน 10 ปี

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรค ไข้มาลาเรียแบบบูรณาการเชิงรุก ในพื้นที่ชายแดน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 3 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ว่าสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานพบผู้ป่วย ปี 2558 ประมาณ 214 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 438,000 คน สำหรับไทยพบผู้ป่วยลดลงร้อยละ 85 จาก 150,000 รายในปี 2543 เหลือเพียง 24,850 รายในปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ป่วยคนไทยร้อยละ 56.7 ผู้ป่วยต่างชาติร้อยละ 43.3 ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอพยพข้ามมาพรมแดนของไทย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียมากสุด 10 อันดับ ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี และสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ

นพ.อำนวยกล่าวต่อว่า ในการควบคุมไข้มาลาเรียนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนายุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรียที่ให้หมดไปจากไทย ภายใน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2569 ซึ่ง ยุทธศาสตร์กำจัดไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยเร่งรัดการกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย ได้แก่ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้ตอบโต้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมการบริการตรวจรักษาในทุกกลุ่มประชากรเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ เฝ้าระวังควบคุมยุงพาหะและส่งเสริมการป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยงและสร้างระบบเร่งรัดกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา.

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรค ไข้มาลาเรียแบบบูรณาการเชิงรุก ในพื้นที่ชายแดน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 3 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 13 ก.พ. 2559 01:00 ไทยรัฐ