วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท. นัดถก พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 16 ก.พ. วางกรอบคลุม 12 ด้าน

สปท.นัดถก พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 16 ก.พ. วางกรอบคลุม 12 ด้าน มีความมั่นคงทางการทหาร โดยบังคับทุกรัฐบาลต้องเดินตาม หากฝ่าฝืนส่ง ส.ว.–ป.ป.ช. ฟันได้ทันที

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้บรรจุวาระการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็นประธาน ในวันที่ 16 ก.พ. 59 โดยมีทั้งสิ้น 5 หมวด 61 มาตรา เข้าสู่ที่ประชุม สปท. ในวันที่ 16 ก.พ. 59 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวน 25 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีก 22 คน ที่มาจากการสรรหา มีหน้าที่กำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 12 ด้าน คือ 1. ความมั่นคงทางทหาร 2. การเมือง 3. การบริหารราชการแผ่นดิน 4. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5. การปกครองท้องถิ่น 6. การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. เศรษฐกิจ การเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 8. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง 9. สาธารณสุข 10. การคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร 11. สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม 12. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมและอื่นๆ การจัดทำและการดำเนินนโยบายหรือแผนงานของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรของรัฐ ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ และยุทธศาสตร์ชาติจะมีผลผูกพันรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีทุกสมัย พร้อมทั้งมีอำนาจตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐสภา ครม. องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ

กรณีพบว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จนทำให้ประเทศเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แต่ไม่ปรากฏการทุจริต ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เสนอต่อวุฒิสภา เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แต่หากปรากฏการทุจริตให้ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ส่วนที่สอง คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ จำนวนไม่เกิน 29 คน มาจากหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ 17 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 12 คน ที่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลความเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ให้สะท้อนความต้องการของประเทศและประชาชน.

สปท. นัดถก พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ 16 ก.พ. วางกรอบคลุม 12 ด้าน มีความมั่นคงทางการทหาร โดยบังคับทุกรัฐบาลต้องเดินตาม หากฝ่าฝืนส่ง ส.ว.–ป.ป.ช. ฟันได้ทันที 12 ก.พ. 2559 17:44 ไทยรัฐ