วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จากใจนายกฯ !! 'บิ๊กตู่' ย้ำประเทศต้องปฏิรูป

นายกฯ ย้ำประเทศต้องปฏิรูป ไม่ทำตัวเป็น "จระเข้ขวางคลอง" ขัดขวางการพัฒนา แต่ก็ไม่ไร้จุดยืน ยอมให้ถูกสนตะพายชี้นำแสวงหาผลประโยชน์ จนกลายเป็นไม้หลักปักขี้เลน ยอมทิ้งหลักการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 กองงานโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้แจกจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับที่ 20 ให้กับสื่อมวลชน โดยตอนหนึ่งในคอลัมน์จากใจนายกรัฐมนตรี ระบุว่า "Rome was't built in one day" หมายถึงกรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ฉันใดก็ฉันนั้น ประเทศไทยแม้จะถูกสร้างมานานแล้ว แต่ไม่อาจหยุดนิ่ง การปฏิรูปยังจำเป็นอยู่เสมอ เพื่อให้คนไทยและชาติไทย ไม่พลัดหลงตกหล่น จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตนยึดหลักการการวางรากฐาน การพัฒนาพื้นฐาน การอาศัยประชารัฐเป็นฐานคิด ในการทำงานร่วมกันพึ่งพาแลกเปลี่ยน ส่งเสริม เติมเต็ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน

ส่ิงสำคัญการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ มีดุลยภาพกับการปฏิรูปในมิติอื่นๆ ทั้งการเมือง สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ฐาน คือ 1. โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ด้านพลังงาน ด้านกำจัดขยะมูลฝอย 2.บรรทัดทางสังคม น้อมนำหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งยึดทางสายกลาง เพื่อประชาชนคนไทย รู้เท่าทัน ตระหนัก ปรับตัวกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้สิทธิ หน้าที่เสรีภาพในกรอบกฎหมาย และการเป็นพลเมืองดี และ 3. มาตรฐานสากลของนวัตกรรม สินค้าและบริการจะทำให้เราเป็นที่ยอมรับ ไม่เป็น "จระเข้ขวางคลอง" ที่คอยขัดขวางการพัฒนาหรือเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา พันธสัญญา พิธีสาร และข้อตกลงต่างๆ แต่ก็ไม่ไร้จุดยืน ยอมถูก "สนตะพาย" ชี้นำ แสวงประโยชน์ จนกลายเป็น "ไม้หลักปักเลน" ทิ้งหลักการ.

นายกฯ ย้ำประเทศต้องปฏิรูป ไม่ทำตัวเป็น "จระเข้ขวางคลอง" ขัดขวางการพัฒนา แต่ก็ไม่ไร้จุดยืน ยอมให้ถูกสนตะพายชี้นำแสวงหาผลประโยชน์ จนกลายเป็นไม้หลักปักขี้เลน ยอมทิ้งหลักการ ... 12 ก.พ. 2559 15:06 ไทยรัฐ