วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง เร่งกำหนดเงื่อนไข ขออนุญาตรถต่างชาติวิ่งในไทย

กรมการขนส่งทางบก เผยอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข นำรถต่างชาติ ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราว ย้ำต้องขออนุญาตล่วงหน้า ขณะที่ รถยนต์ส่วนบุคคลไทย รถโดยสาร รถบรรทุกที่มีพาสปอร์ตรถ สามารถนำไปใช้ในลาวได้...

วันที่ 11 ก.พ. 59 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในโซเชียล กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีน นำรถยนต์ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทย และเกิดข้อสงสัยกันว่า ในระเบียบปฏิบัติสามารถทำได้หรือไม่นั้น กรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นอันจำเป็นในการใช้รถ ซึ่งร่างประกาศดังกล่าว จะกำหนดให้ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องขอและได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถเข้ามา

สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต เช่น ผู้จะนำรถเข้ามาใช้ในประเทศต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า มีเอกสารเกี่ยวกับรถและคนขับรถครบถ้วน มีรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น หากเอกสารตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนแล้ว จึงดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกเครื่องหมายแสดงการใช้รถสำหรับติดประจำรถตลอดระยะเวลาการใช้รถในประเทศไทย

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้หารือกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจปล่อยยานพาหนะที่ด่านพรมแดน ในการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปตามร่างประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรของไทย มารยาทในการขับรถ เครื่องหมายหรือความหมายของป้ายต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นำรถเข้ามาใช้ในประเทศ และผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศด้วย

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรถไทยที่ต้องการข้ามพรมแดนไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันมีความตกลงร่วมกันในการออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถข้ามพรมแดน โดยสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้ใน สปป.ลาว ได้ โดยต้องมีพาสปอร์ตรถและเอกสารกำกับรถให้ครบถ้วน ส่วนกัมพูชามีความตกลงร่วมกันเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุก ในขณะที่เวียดนามมีความตกลงเฉพาะรถบรรทุกเพียงประเภทเดียวเท่านั้น

สำหรับการจะนำรถข้ามพรมแดนไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่มีความตกลงร่วมกัน ให้ศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่านแดนที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะนำรถไปใช้ในต่างประเทศศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านให้มากที่สุด ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎจราจร ศึกษาเส้นทาง สภาพท้องถนน และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัย.

กรมการขนส่งทางบก เผยอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข นำรถต่างชาติ ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราว ย้ำต้องขออนุญาตล่วงหน้า ขณะที่ รถยนต์ส่วนบุคคลไทย รถโดยสาร รถบรรทุกที่มีพาสปอร์ตรถ นำไปใช้ในลาวได้ 11 ก.พ. 2559 16:45 ไทยรัฐ