วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 12/02/59

คนฉลาดไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคและปัญหา แต่จะมองเป็นความท้าทายเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

คนสู้ชีวิต ที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาเลือกจับจองกันได้เช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ

เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 1 อัตรา
อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง เภสัชศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์เคมี,

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ 1 อัตรา
อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พณิชยการทุกสาขา ทั้ง 2 ตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853(-6) ต่อ 2306 ถึง 15 ก.พ.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2926-9662 ถึง 15 ก.พ.นี้

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับ

เจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 2 อัตรา,ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงเด็ก 2 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงเด็ก ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ 1 อัตรา

เพศหญิง อายุ 18-35 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องเคยผ่านการเลี้ยงเด็กมาก่อน

สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ์ ชั้นล่าง โทร.0-2251-7853(-6) ต่อ 2306 ถึง 16 ก.พ.นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2 ปี มีความรู้ความสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฎ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
อายุ 26-32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ หรือ Industrial Hygiene and Safety มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วางแผนการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ/ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Safety ต่างๆ ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอด ภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1142 รับถึง 16 ก.พ.นี้

กรมประชาสัมพันธ์ รับ

ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เบส) 1 อัตรา, ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (อัลโต้แซกโซโฟน) 1 อัตรา, ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เทเนอร์แซกโซโฟน) 1 อัตรา 
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) 1 อัตรา, คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

สนใจสอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ถึง 19 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา
สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท-เอก ทางด้าน เกษตรเชิงระบบ สรีรวิทยาการผลิตพืช เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้าน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ 1 อัตรา
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการทำวิจัยด้านการประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้าน การประมง วาริชศาสตร์ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทั้ง 2 ตำแหน่ง ต้องมีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจำ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 14008,41003, 41006 ถึง 19 ก.พ.นี้

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ

พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกาชาด 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 1 อัตรา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 19 ก.พ.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลารับ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็กวุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างดี สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การเงิน การบัญชี หรือ การธนาคาร มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอย่างดี สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ ทั้ง 2 ตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

สอบถาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 25 ก.พ.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถทางด้านเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล จัดทำเว็บไซต์ และแต่งภาพ

สนใจติดต่อที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329- 8400(-11) ต่อ 208 ถึง 25 ก.พ.นี้.

หมึกเขียว

11 ก.พ. 2559 08:58 ไทยรัฐ