วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปส. ทยอยโอนผู้ประกันตน ม.40 เป็นสมาชิก กอช.

สปส. ทยอยโอนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพพร้อมเงินสะสม ที่มีความประสงค์ไปเป็นสมาชิก กอช.แล้ว แนะผู้ประกันตนแจ้งความจำนงต่อ สปส. ภายใน 23 มี.ค.59 ...

วันที่ 9 ก.พ. 59 นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวภายหลังลงนามกับ นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในบันทึกข้อตกลงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนผู้ประกันตน มาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพ (ทางเลือก 3) และการโอนเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนไปเป็นสมาชิก กอช. หลังจากที่มี พ.ร.ก.ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เพื่อยกเลิกการดำเนินการตามมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพว่า สปส. จะโอนข้อมูลและเงินของผู้ประกันตนที่แสดงความจำนงไปเป็นสมาชิกของ กอช. ทั้งจำนวน ประกอบด้วยเงินสมทบ เงินอุดหนุนรัฐบาลที่ได้รับแล้ว รวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทน และเงินสมทบล่วงหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากกองทุนประกันสังคมมาเป็นเงินสะสมในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกรายนั้นให้กองทุนการออมแห่งชาติ

หลังจากนี้ การโอนข้อมูลจะทยอยดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง และจะสิ้นสุดการโอนผู้ประกันตนในวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยผู้ประกันตนจะต้องแจ้งความจำนงต่อ สปส. ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกันตนได้แจ้งความจำนงต่อประกันสังคมแล้ว สามารถติดต่อสมัครสมาชิก กอช. ที่ธนาคาร ซึ่งเป็นหน่วยรับสมัครทั้ง 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้การถ่ายโอนข้อมูลแล้วเสร็จ เพื่อสมาชิกจะได้มีสิทธิออมและรับเงินสมทบจากรัฐบาลโดยเร็ว เมื่อเงินของสมาชิกถูกโอนมาเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว กอช. จะมีหนังสือไปแจ้งให้ทราบตามที่อยู่ที่ให้ไว้ต่อไป

เลขาธิการ สปป. กล่าวด้วยว่า จากยุทธศาสตร์การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มาตรการการออมโดย กอช. คือ ภารกิจการดำเนินงานสำคัญที่รัฐบาลสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบจำนวนกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศได้มีหลักประกันที่มั่นคงในยามชรา มีเงินบำนาญให้ใช้ไปตลอดชีวิต โดยสมาชิก กอช.สามารถออมเงินเข้ากองทุนได้ปีละไม่เกิน 13,200 บาท และรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ สมาชิกอายุตั้งแต่ 15-30 ปี อายุยังน้อยมีเวลาออมนาน รัฐจะสมทบให้ก่อนปีละ 600 บาท เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 50 ปี รัฐจะสมทบให้มากขึ้นเป็น 960 บาทต่อปี

ต่อมาช่วง 10 ปีสุดท้ายของการออม คือ อายุ 50 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี รัฐบาลจะสมทบให้เพิ่มเป็นปีละ 1,200 บาท ซึ่ง กอช.จะนำเงินออมของสมาชิกไปหาผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆ ยิ่งมีวินัยส่งเงินออมและมีเวลาออมนานเท่าไร จำนวนเงินบำนาญต่อเดือนที่จะได้รับในอนาคตก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น.

สปส. ทยอยโอนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพพร้อมเงินสะสม ที่มีความประสงค์ไปเป็นสมาชิก กอช.แล้ว แนะผู้ประกันตนแจ้งความจำนงต่อ สปส. ภายใน 23 มี.ค.59 9 ก.พ. 2559 14:59 ไทยรัฐ