วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐวิทยา 87 จัดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ มุ่งพัฒนาการศึกษา-ชุมชน

ไทยรัฐวิทยา 87 จัดงาน "มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ ฉ.3 เน้นเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน สร้างความรักท้องถิ่น...

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.59 นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นางสาววีนัส เอี่ยมสะอาด ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร ว่าที่ร่อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 นายสุรพล ณ รุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) ร่วมกันเปิดงาน มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

นายสุรพล กล่าวถึงการจัดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ว่า ทางมูลนิธิไทยรัฐ มีเป้าหมายหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งหวังให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั้ง 101 โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 2555-2558 โดยกำหนดไว้ว่าปี 58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ให้เน้นการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งบริการทางวิชาการ และแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน มีความเป็นพลเมืองดี มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ รักท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย

การจัดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในปี 2558 นี้มีการจัดกิจกรรมเป็น 4 ภาค ในส่วนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 26 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มลุ่มน้ำ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพของการศึกษาและความสามัคคี มีกิจกรรมในการแข่งขันทักษะวิชาการจำนวน 75 กิจกรรมครบทุกกลุ่มสาระ การจัดนิทรรศการผลงานครู การประกวดนักเรียนดีเด่น การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการลดโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยง 6 อ.

ด้าน นายมานิจ เปิดเผยว่า โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 2555-2558 และเป็นที่ทราบดีประเทศไทยกำลังพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน บทบาทและหน้าที่ภารกิจหลักอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติร่วมกับสถานศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตนเอง มีความรู้ และการคิดวิเคราะห์

นายมานิจ ยังกล่าวอีกว่าจากการที่ได้เห็นผลงานและภาพความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องขอชื่นชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 26 โรงเรียน 3 กลุ่มลุ่มน้ำ ในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งการขยายไปสู่ชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่หนุนส่งให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป.

ไทยรัฐวิทยา 87 จัดงาน "มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ ฉ.3 เน้นเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน สร้างความรักท้องถิ่น... 6 ก.พ. 2559 13:27 ไทยรัฐ