วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯเปิดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.พ. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้บังคับการค่ายชุมนุม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯครั้งนี้ว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กำหนดให้ “พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ” สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการงานชุมนุม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ทำให้เด็กเกิดความรัก ความหวงแหนในธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักรักแผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง 2.มีความเป็นระเบียบวินัย และมีความสนุกเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างทั้งสติปัญญา และพละกำลังให้แก่เด็กๆไปพร้อมๆกันเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นจะเกิดลักษณะนิสัยที่ดีเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

การจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจะอยู่ค่ายพักแรม รวม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ โดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ กว่า 2,000 คน การจัดค่ายชุมนุม แบ่งออกเป็น 7 ค่ายย่อย กิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเดินทางไกล, กิจกรรมบุกเบิก, กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมทักษะชีวิต ส่วนกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย กิจกรรมมิตรสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟและกิจกรรม สดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผวจ.พิจิตร ประธานในพิธีได้ประกอบพิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานและเยี่ยมค่ายย่อยต่างๆ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.พ. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร 5 ก.พ. 2559 07:45 ไทยรัฐ