วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่ง ม.44 เปิดกรุรองรับเด้ง ขรก.ซี 9

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้า คสช. กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐ พร้อมเปิดกรุไว้รองรับการโยกย้าย ขรก.ซี 9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (1 ก.พ.59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยอาศัยความตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว หัวหน้า คสช.เห็นควรกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีคำสั่งให้ประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในการรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ทั้งด้านงานประจำ งานตามยุทธศาสตร์ เช่น การปฏิรูป การสร้างความปรองดอง การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานบูรณาการ โดยข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ผู้ประเมิน คือ นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ รัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และให้รายงานผลต่อนายกฯ ภายในสัปดาห์ที่สองของเดือน เม.ย.และ ก.ย. เพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบหรือลงโทษตามกฎหมาย ส่วนข้าราชการระดับต่ำกว่าบริหารระดับสูง ให้ผู้บริหารประเมิน ทั้งนี้รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ตำรวจ ทหาร ก็ต้องมีการประเมินด้วย

ทั้งนี้ในประกาศ ข้อ 4 ให้มีการตั้งอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักงาน ก.พ.50 อัตรา เพื่อรองรับข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น (ระดับ 9) หรือข้าราชการที่มีระดับเทียบเท่า โดยให้นายกฯมีอำนาจออกคำสั่งให้โอนย้ายมาหรือเลื่อนให้อยู่ในระดับดังกล่าว โดยขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นจะมีความผิดหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบก็ตาม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้า คสช. กำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐ พร้อมเปิดกรุไว้รองรับการโยกย้าย ขรก.ซี 9 2 ก.พ. 2559 12:56 ไทยรัฐ