วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดศูนย์ดูแลทัวร์ธรรมสังเวชนียสถาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 1 ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า ในรุ่นแรก มีคณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชน ร่วมเดินทางจำนวน 135 รูป/คน โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้พุทธประวัติอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คณะพระสงฆ์นำความรู้ไปถ่ายทอดให้พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ในปกครองให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้ไปเห็นบรรยากาศในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตามที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดี ศน.กล่าวว่า ศน.ได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศเนปาล และที่ประเทศอินเดีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชน และให้ปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องตามหลักศาสนา จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ วัดไทยลุมพินี วัดไทยกุสินารา วัดไทยพาราณสี วัดไทยพุทธคยา วัดไทยสารนาถ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร วัดไทยนวราชรัตนาราม วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช และวัดอโยธยารามราชธานี โดยมีจิตอาสาคอยดูแลทั้งเรื่องที่พัก และการเดินทาง.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 1 ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... 1 ก.พ. 2559 23:41 ไทยรัฐ