วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.สั่ง กอ.รมน.หนุนงาน รบ. พร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุร้าย

โฆษก กอ.รมน.แจงผลการประชุม ผบ.นขต.ทบ. ในส่วนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กอ.รมน. โดย ผบ.ทบ. ได้เน้นย้ำให้ สนับสนุนงานของ รบ. บูรณาการด้ารการข่าว เฝ้าระวัง ป้องกันเหตุร้าย พื้นที่ชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน มุ่งสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 ภายหลังการประชุม ผบ.นขต.ทบ.ครั้งที่ 2/2559 พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุมและการสั่งการของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะรอง ผอ.รมน. ในส่วนแผนงานที่เกี่ยวข้อง ว่า แผนการใช้งานและเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่ จชต. จะมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมประจำพื้นที่ เชื่อมโยงระบบ ทดสอบการใช้งาน ไปจนถึงเดือน เม.ย.59 ขณะเดียวกันจะเริ่มเฝ้าตรวจ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่เดือน มี.ค.59 พร้อมให้มีการประเมินและรายงานผลตามห้วงเวลาที่กำหนดไปจนถึงเดือน ก.ย.59 โดยจะขอรับการสนับสนุนสัญญาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบ GIN (Government Information Network) ให้ปล่อยสัญญาณความเร็ว 200 Mbs เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากอำเภอ-จังหวัด-ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า-ศูนย์ควบคุมของกองทัพบก

พล.ต.บรรพต กล่าวว่า ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.58 ให้มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ในการบูรณาการรวมทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพ รวมทั้งแก้ไขอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติด้วย หลังจากนั้น กอ.รมน. ได้จัดมีการประชุมพิจารณามาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 เลขาธิการ กอ.รมน. ให้เร่งรัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับรวม ศอ.บต. ไว้ใน กอ.รมน. โดยมิใช่เป็นการยุบหน่วยงานเดิม และเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ในด้านภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โฆษก กอ.รมน. กล่าวต่อว่า เรื่องการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลของ กอ.รมน. ได้แก่ การบูรณาการ ประสานงานด้านการข่าว ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันการก่อเหตุร้าย ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน การสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ประชารัฐโดยประสานพลังจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การสนับสนุนส่วนราชการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคาที่รัฐบาลกำหนด และได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร สำรวจประชากรแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

โฆษก กอ.รมน.แจงผลการประชุม ผบ.นขต.ทบ. ในส่วนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดย ผบ.ทบ. ได้เน้นย้ำให้ สนับสนุนงานของ รบ. บูรณาการด้ารการข่าว เฝ้าระวัง ป้องกันเหตุร้าย พื้นที่ชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน มุ่งสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 1 ก.พ. 2559 16:27 ไทยรัฐ