วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' ชี้ ปชช.เห็นด้วย ร่างฯ กำหนดปม 'หน้าที่ของรัฐ'

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจความเห็น ปชช. ชี้ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยร่าง รธน. หนุนกำหนดมาตรการคุ้มครอง จนท.รัฐ ในกระบวนการยุติธรรม ปลอดการแทรกแซง พร้อมให้ ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก-รวดเร็ว...

วันที่ 31 ม.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค.ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "หน้าที่ของรัฐ"

เมื่อถามประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.60 ระบุว่า เห็นด้วย มีเพียงร้อยละ 5.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินควร ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.68 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 2.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใดๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.16 ระบุว่า เห็นด้วย และ ร้อยละ 6.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

ส่วนการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐพึงจัดให้มีมาตรการ และกลไกในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสข้อมูลและพยาน ในการป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการและภาคเอกชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.96 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 1.84 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องสิทธิของตน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.00 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 2.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจความเห็น ปชช. ชี้ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยร่าง รธน. หนุนกำหนดมาตรการคุ้มครอง จนท.รัฐ ในกระบวนการยุติธรรม ปลอดการแทรกแซง พร้อมให้ ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก-รวดเร็ว... 31 ม.ค. 2559 12:11 ไทยรัฐ