วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สวนดุสิตโพล' ชี้ รับ-ไม่รับร่าง รธน. ร้อยละ 83.11% ดูเสียงส่วนใหญ่ ปชช.

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ กรณีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยร้อยละ 83.11% ระบุ จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาจากกระแสสังคมและเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน...


วันที่ 31 ม.ค. จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะ “รับร่าง” หรือ “ไม่รับร่าง” ในขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการแถลงเปิด รธน. ร่างแรกฉบับ "ปฏิรูปประเทศ" 270 มาตรา เน้นปราบทุจริตอย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะปรับแก้ไข ภายใน 15 ก.พ.นี้ เพื่อให้ได้ร่างฉบับสมบูรณ์ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,338 คน กรณี การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สำรวจระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนจะไปลงประชามติเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่?

อันดับ 1 ไปแน่นอน 41.42% เพราะเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองและคนไทยทุกคน ทุกเสียงของประชาชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิทธิหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีและแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 37.67% เพราะคงต้องรอดูก่อน อาจติดธุระ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ไป 20.91% เพราะต้องไปทำงาน ลางานไม่ได้ ไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ

การที่ประชาชนจะ “รับร่าง” รัฐธรรมนูญ หรือ “ไม่รับร่าง” รัฐธรรมนูญ นั้นพิจารณาจากอะไร?

อันดับ 1 ฟังจากกระแสสังคมและเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 83.11%
อันดับ 2 เนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีความเป็นธรรม 79.52%
อันดับ 3 เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 77.43%
อันดับ 4 ผ่านการพิจารณาจาก สปช. และมติส่วนใหญ่เห็นด้วย 69.96%
อันดับ 5 เป็นไปตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 62.63%


“ร่างรัฐธรรมนูญ” แบบไหน? ที่ประชาชนจะรับร่าง

อันดับ 1 ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักสากล เป็นประชาธิปไตย 78.48%
อันดับ 2 ยุติธรรม เสมอภาค คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน 67.86%
อันดับ 3 มีข้อบังคับ กฎหมายและบทลงโทษผู้กระทำผิดที่เหมาะสม ชัดเจน 57.10%


“ร่างรัฐธรรมนูญ” แบบไหน? ที่ประชาชนจะไม่รับร่าง

อันดับ 1 ไม่เป็นกลาง เน้นอำนาจของรัฐ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 75.78%
อันดับ 2 ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ประชาชนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วม 70.40%
อันดับ 3 เนื้อความกำกวม ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก 63.23%


ประชาชนคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ฉบับนี้ จะผ่านการ “รับร่าง” หรือ “ไม่รับร่าง”

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 60.92% เพราะที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญมีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งมาโดยตลอด มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประชาชนตัดสินใจลำบาก เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน คงต้องรอฟังกระแสสังคมหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้รู้หลายๆ ท่าน ฯลฯ

อันดับ 2 รับร่าง 22.62% เพราะอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา เดินหน้าต่อไปได้ เชื่อว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องดีและกลั่นกรองมาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดการต่อต้านจากสังคม ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่รับร่าง 16.46% เพราะไม่ว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด บ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม เนื้อหายังไม่ถูกใจ ฯลฯ

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ กรณีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยร้อยละ 83.11% ระบุ จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาจากกระแสสังคมและเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน... 31 ม.ค. 2559 08:13 31 ม.ค. 2559 08:37 ไทยรัฐ