วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้า

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้า

วันที่ 30 ม.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้าหอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชสุวรรณเวทีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะสงฆ์ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในพิธีรับมอบ

สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าคณะสงฆ์และส่วนราชการได้ประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและได้เริ่มดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีลห้า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา ซึ่งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

โดยปัจจุบันมีหมู่บ้านรักษาศีลห้า จำนวนทั้งสิ้น 510 หมู่บ้าน และหน่วยงานรักษาศีลห้าจำนวน 15 หน่วยงาน ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ 3 นี้จะให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ ซึ่งจะมีกิจกรรมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนาอันจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวและสังคมนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อไป

เจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้าแก่องค์กรและหมู่บ้านที่ยึดถือปฏิบัติตนตามหลักศีลห้า 30 ม.ค. 2559 19:18 ไทยรัฐ