วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองสัตหีบ นำครู-นร. เข้าอบรมโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด

เมืองสัตหีบ เปิดโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด โดยนำ ครู นักเรียน เข้าค่ายรับการอบรมเพื่อสร้างความภูมิกันและป้องกันยาเสพติด...

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.59 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ครูวิทยากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสัตหีบจำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม


นายพนธกร กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นคือ ค่านิยมและพฤติการณ์ทางลบของเยาวชน แหล่งมั่วสุม และสถานบันเทิงหรือสถานบริการต่าง ๆ ที่เป็นจุดอ่อนและเป็นปัจจัยยั่วยุให้เยาวชนมีพฤติกรรมและก้าวไปสู่ปัญหายาเสพติด ซึ่งเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงผลเสียของยาเสพติด ให้เยาวชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและให้เยาวชนมีทักษะและวิธีการในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด.

เมืองสัตหีบ เปิดโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด โดยนำ ครู นักเรียน เข้าค่ายรับการอบรมเพื่อสร้างความภูมิกันและป้องกันยาเสพติด... 29 ม.ค. 2559 23:10 ไทยรัฐ