วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศก. เผย ดีเซลร่วง ลดต้นทุนเกษตรกร-รายได้เพิ่ม ดันจีดีพีเกษตร ปี 59 โต

สศก. เผย ราคาดีเซลลดลงเหลือ 19.50 บาท/ลิตร ในปี 59 ดัน GDP ภาคเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.24 ระบุ ส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาคเกษตรทั้งในแง่ต้นทุน-รายได้ของเกษตรกร ขณะที่ กระทบต่อราคาสินค้าเกษตรลดลง...

วันที่ 29 ม.ค.59 นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงจากระดับ 24.50 บาท/ลิตร ในปี 2558 เป็น 19.50 บาท/ลิตร ในปี 2559 จะทำให้มูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร หรือจีดีพีภาคเกษตร ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.24 และกรณีปรับลดลงเป็น 18.50 บาท/ลิตร จีดีพีภาคเกษตรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.29

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหลายชนิดในประเทศลดลงด้วย เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในปริมาณมาก โดยเฉพาะจากแหล่งในตะวันออกกลาง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ซึ่งในส่วนของน้ำมันดีเซลมีสัดส่วนการใช้ภายในประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 ของการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมดของประเทศ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งและภาคการผลิตต่างๆ และสำหรับภาคเกษตร มีการใช้น้ำมันดีเซลคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.43 ของการใช้น้ำมันดีเซลทั้งประเทศ (บัญชีพลังงานของประเทศไทยปี 2557) โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำมันดีเซลในกิจกรรมการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตร

ด้าน นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวว่า หากระดับราคาเฉลี่ยของน้ำมันดีเซลลดลงไปอยู่ที่ระดับ 19.50 และ 18.50 บาท/ลิตร จะทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 11.16 และ 13.40 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลกระทบเป็นรายสาขาการผลิต พบว่า สาขาบริการทางการเกษตร เป็นสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมันมากที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ต้องใช้น้ำมันดีเซล เป็นปัจจัยหลัก เช่น การเตรียมดิน ไถพรวนดิน และเก็บเกี่ยวผลผลิต ในกรณีราคาน้ำมันอยู่ที่ 19.50 บาท/ลิตร ต้นทุนการผลิตจะลดลงร้อยละ 13.53 และกรณีราคาน้ำมันอยู่ที่ 18.50 บาท/ลิตร ต้นทุนการผลิตจะลดลงร้อยละ 16.23

สศก. เผย ราคาดีเซลลดลงเหลือ 19.50 บาท/ลิตร ในปี 59 ดัน GDP ภาคเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.24 ระบุ ส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาคเกษตรทั้งในแง่ต้นทุน-รายได้ของเกษตรกร ขณะที่ กระทบต่อราคาสินค้าเกษตรลดลง... 29 ม.ค. 2559 11:34 ไทยรัฐ