วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"นิโอ ทาร์เก็ต" ย้ำชื่อเสียงองค์กร ช่วยผลักดันธุรกิจไทยแข่งขันได้ใน"เออีซี"

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปีนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทและผู้ประกอบการไทยที่ยกระดับการแข่งขันขึ้นในระดับภูมิภาค ในด้านความพร้อมของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว ชื่อเสียงองค์กรและผู้บริหารก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้

ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีลักษณะเป็นตลาดร่วม มีฐานการผลิตร่วมกัน และมีการไหลเวียนของสินค้า ทุน บริการและแรงงานอย่างอิสระในภูมิภาค ด้วยประชากรทั้งหมดราว 600 ล้านคน จะทำให้อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและเวทีโลก

นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาการสร้างชื่อเสียงและการสื่อสารครบวงจรกล่าวว่า การตื่นตัวเรื่องชื่อเสียงองค์กรและผู้บริหาร รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าในปีนี้จะมีผลต่อการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐ และเอกชนในเรื่องการ บริหารจัดการชื่อเสียงองค์กรและชื่อเสียงของแบรนด์และผลิตภัณฑ์มากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ แบบที่เคยเป็นมา ชื่อเสียงจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทรงพลังในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21นี้

ปัจจุบันมีปัจจัยมากมายที่ทำให้คนพิจารณาให้คะแนนชื่อเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ Stakeholders ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางอายุ อาชีพ รายได้ ภูมิหลัง และประสบการณ์ ดังนั้น การได้วิเคราะห์ Stakeholders แต่ละกลุ่มและรู้ความต้องการของผู้บริโภคและเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการเลือกสื่อสารในจุดแข็งของตัวเองย่อมจะทำให้เกิดการได้เปรียบทางธุรกิจยิ่งขึ้น

นางวรรณีกล่าวเสริมว่า ในระดับประเทศการสร้างชื่อ เสียงของประเทศที่มีนโยบายเอื้อต่อการลงทุน คณะผู้บริหารหรือรัฐบาลเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพและมี Integrity หรือการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในระดับโลกเป็นเรื่องจำเป็น รวมทั้งแบรนด์ “เมด อิน ไทยแลนด์” และผู้ประกอบการ ที่ต้องเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความแตกต่างก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ในตลาดอาเซียนและในระดับโลก

บริษัทได้คิดค้นโมเดลของการสร้าง ชื่อเสียงที่พัฒนามาจาก 3 P คือ Performance People และ Planet ซึ่งสามารถแตกออกมาได้เป็น 6 ไดเมนชั่นส์ ทั้ง 6 ได- เมนชั่นส์นี้สามารถวัดการรับรู้ในแต่ละมิติได้อย่างละเอียด รู้จุดอ่อน จุดแข็ง และประเด็นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง Stakeholders ให้น้ำหนักมากน้อยกว่ากัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำ “โรดแม็ป” ของการสื่อสารได้ครอบคลุมมิติอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโลกการแข่งขันที่สูงอย่างทุกวันนี้ที่ทุกองค์กรต่างต้องการเป็นผู้ชนะการแข่ง- ขันกันด้วยความเก่งและดี

“แต่ที่สำคัญคือต้องสื่อสารให้คนอื่นเห็นเช่นเดียวกับเราด้วย ไม่เช่นนั้นเราอาจเสียตำแหน่งผู้นำให้แก่คู่แข่งของเราได้ หาก คู่แข่งสื่อสารให้คนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาได้มากกว่า เพราะเรื่องชื่อ เสียงเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างและต้องสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจยอมรับและเกิดความเชื่อถือศรัทธาในที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวและยั่งยืนอย่างแท้จริง”

โดยตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต สัดส่วนลูกค้าที่มารับบริการด้านเรพพิวเทชั่นส์ เมเนจเมนต์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสัดส่วนถึง 30-40% โดยให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร อาหาร รถยนต์ การเงิน พลังงาน และก่อสร้าง โดยให้บริษัทเข้าไปทำการศึกษาและวิเคราะห์ชื่อเสียง วางโรดแม็ปให้คำปรึกษาผู้บริหารและให้คำแนะนำหรือ Coaching ทีมงานสื่อสารภายในในการดำเนินการ พร้อมกับความมั่นใจว่าเซ็กเมนต์ใหม่นี้จะเป็นเซ็ก– เมนต์ทางด้านการสื่อสารที่มีการเติบโตมากในอนาคตแน่นอน

พร้อมที่จะเผชิญการแข่งขันในระดับเออีซี ที่จะต้องมีคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งจากประเทศสมาชิกด้วยกันเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก!!

วานิชหนุ่ม
wanich@thairath.co.th

29 ม.ค. 2559 10:46 ไทยรัฐ