วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไทย' รั้งอันดับ 76 คอร์รัปชันโลก เผย 'เดนมาร์ก' ครองแชมป์ 2 ปีซ้อน

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี 2015 ชี้ 'เดนมาร์ก' ครองแชมป์สองปีซ้อน ขณะที่ไทยอยู่อันดับ 76 จากทั่วโลก 168 ประเทศ และเป็นอับดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน...

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 ประเทศไทย ได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 85 เมื่อปีก่อน

ในการจัดอันดับประจำปี 2558 น้ี องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับประเทศทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน สามารถรักษาแชมป์เป็นอันดับหนึ่งได้สองปีซ้อน ขณะที่ประเทศที่ได้คะแนนลดลงจากเดิมอย่างมากกว่าปีที่แล้ว ได้แก่ บราซิล กัวเตมาลา และเลโซโธและเมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีคะแนนเป็นอันดับที่สาม รองจาก สิงคโปร์และมาเลเซีย ส่วนประเทศบรูไนไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับคร้ังน้ี

ดร. จุรี กล่าวว่า “การจัดอันดับคอร์รัปชัน เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ว่า เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลก ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา หรือเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้น โดยประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่า มีความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนได้ริเริ่มผลักดัน และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการปลุกจิตสำนึกและการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนให้ใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโรงเรียนทั่วประเทศ การสร้าง “สำนึกไทย ไม่โกง” แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ การออกพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชน เมื่อต้องขออนุมัติหรือใบอนุญาตจากภาครัฐมีความรวดเร็วและเที่ยงธรรม

รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่ ก็มีกลไกพิเศษหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งควรปลูกฝังและสร้างการรับรู้ค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี สื่อก็ต้องช่วยกระตุ้น และตอกย้ำให้คนในสังคมรับรู้ซึมซับอย่างสม่ำเสมอ”

9 อันดับ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันในภูมิภาคอาเซียนปี 2558

1. สิงคโปร์ (58)
2. มาเลเซีย (50)
3. ไทย (38)
4. อินโดนีเซีย (36)
5. ฟิลิปปินส์ (35)
6. เวียดนาม (31)
7. ลาว (26)
8. พม่า (22)
9. กัมพูชา (21)