วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกว.จัดงานนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 15

รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. มีรายงานว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Scopus ร่วมจัดประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 ที่ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยนับเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือ สิ้นสุดโครงการแล้วไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของผลงานวิจัยและผลกระทบต่อวงการวิชาการและสังคม สกว. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการมอบรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards  ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงานวิจัยดีเด่นขึ้น

สำหรับปีนี้ รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้แก่ รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตัวบ่งชี้ชีวภาพของโรคมะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยค้นหาตำแหน่งของเครื่องหมายทางพันธุกรรมจากการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนไทป์กับโรคซับซ้อนที่พบได้บ่อย ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการออกแบบแบบวิเคราะห์ระบบเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเรื่อง ระบบปฏิบัติการของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว

ต่อมา ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการศึกษาสมบัติพิเศษของวัสดุขั้นสูงสำหรับใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแบบจำลองเชิงพลวัตสำหรับวัดประสิทธิภาพและการเติบโตผลิตภาพทางการเกษตร ส่วนรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ได้แก่ ผศ.ดร.ยสวันต์ ตินิกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการควบคุมโดยฮอร์โมนประสาทต่อการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเศรษฐกิจของประเทศไทย ดร.จิตติมา พิริยะพงศา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องการใช้ชีวสารสนเทศในการศึกษากลไกการทำงานของไมโครอาร์เอ็นเอและโรคในมนุษย์ รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการใช้การคัดเลือกคุณลักษณะในด้านชีวสารสนเทศและในด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการพัฒนาแคลเซียมออกไซด์สำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงและการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีมูลค่าสูง ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการพัฒนาความเข้าใจระดับโมเลกุล และเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมีด้วยชุดการทดลองเคมีย่อส่วนต้นทุนต่ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผศ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเสถียรภาพและการทำให้เสถียรของระบบสลับแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา

นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัล TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards ซึ่ง สกว. และ สกอ. ร่วมกับ บริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ (ผู้ให้บริการฐานข้อมูลรายใหญ่ของโลก และผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Web of Science) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา หรือ วุฒิเมธีวิจัย สกว. ที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยจะพิจารณาจากรายชื่อของวุฒิเมธีวิจัย สกว. ที่ได้รับทุนตั้งแต่ปี 2555-2557 ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุน สกว. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับรางวัลวุฒิเมธีวิจัย สกว. ดีเด่น 2015 TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards ได้แก่ ผลงานเรื่องอนุกรมวิธาน วงศ์วานวิวัฒนาการ และชีวเคมีของเชื้อราในกลุ่ม Basidiomycetes  และ Ascomycetes ที่พบในประเทศไทย ซึ่งเป็นของ รศ.ดร.เควิน เดวิด ไฮด์         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไวรัสที่ติดต่อโดยยุง: การศึกษากลไกพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิธีรักษา ผลงานของ ศ.ดร.ดันแคน ริชาร์ด สมิท สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพแบบบูรณาการในการแปรสภาพวัสดุชีวมวลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เพื่อต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยของ ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น... 27 ม.ค. 2559 12:30 ไทยรัฐ