วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกตั้งทีมวินิจฉัยเลือกปฏิบัติทางเพศ

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า สทพ.ได้ประชุมนัดแรกหลัง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2558 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหา 8 คน มีตนเป็นประธาน คาดว่าจะตั้งแล้วเสร็จเดือน ก.พ.นี้ จากนั้นจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อคณะกรรมการ วลพ. 11 คน ได้ในเดือน มี.ค.

อธิบดี ส.ค.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบร่างระเบียบการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม รวมทั้งยังพิจารณาร่างระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนเงินชดเชยและเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยให้ฝ่ายเลขานุการไปยกร่างและทำประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอ สทพ.ในเดือน ก.พ. อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินชดเชยที่ยกร่าง ได้กำหนดว่าหากคณะกรรมการว ลพ.วินิจฉัยแล้วว่าผู้เสียหายต้องเสียประโยชน์หรือต้องหยุดงานเพราะถูกเลือกปฏิบัติ จะได้รับเงินชดเชย 300 บาทต่อวันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กรณีมีค่ารักษาพยาบาลให้ชดเชยตามจริงไม่เกิน 3 หมื่นบาท และค่าฟ้องร้องจ้างทนายตามจริงไม่เกิน 3 หมื่นบาทเช่นกัน.

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 1/2559 ... 27 ม.ค. 2559 00:12 27 ม.ค. 2559 00:12 ไทยรัฐ