วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลเผย คนกรุงพอใจผลงาน 'ชายหมู' ลดลง ชี้ ความซื่อสัตย์ตัวฉุด

"กรุงเทพโพลล์" เผยคนกรุงเทพฯ พึงพอใจผลงาน “ชายหมู” ลดลง โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส ชี้ ภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน คนส่วนใหญ่ 49.6% มองเมืองกรุง ไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น...

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ เรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี 9 เดือน ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,185 คน เมื่อวันที่ 22 - 25 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 5.87 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.35 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมากที่สุด 6.15 คะแนน

ขณะที่ได้คะแนนความพึงพอใจด้านมหานครแห่งประชาธิปไตยน้อยที่สุด 5.10 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า คะแนนความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานของ กทม. ลดลงในทุกด้าน ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ในภาพรวมได้ 5.30 คะแนน ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.78 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจในด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด 5.62 คะแนน

ขณะที่ได้คะแนนความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด 5.06 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนพบว่า ด้านที่คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส (ลดลง 1.04 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ (ลดลง 0.77 คะแนน) ด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาและด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีคะแนน ลดลงเท่ากัน (ลดลง 0.73 คะแนน) 

ด้านความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดในช่วง 2 ปี 9 เดือน ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.3 เห็นว่ามีผลงานบ้าง ขณะที่ร้อยละ 25.4 เห็นว่าไม่ค่อยมีผลงาน และมีเพียงร้อยละ 9.5 ที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัด ที่เหลือร้อยละ 6.8 เห็นว่าไม่มีผลงานเลย

เมื่อถามความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 49.6 เห็นว่าเหมือนเดิม ส่วนร้อยละ 35.2 เห็นว่าดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่ลง

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หรือไม่” ร้อยละ 30.3 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 15.1) ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (ลดลงร้อยละ 15.8 ส่วนร้อยละ 42.5 ไม่แน่ใจ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7)

"กรุงเทพโพลล์" เผยคนกรุงเทพฯ พึงพอใจผลงาน “ชายหมู” ลดลง โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์โปร่งใส ชี้ ภาพรวมที่ผ่านมา 2 ปี 9 เดือน คนส่วนใหญ่ 49.6% มองเมืองกรุง ไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น... 26 ม.ค. 2559 11:35 ไทยรัฐ