วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งจ่ายน้ำช่วย 9 อำเภอสระแก้ว - ทหารขุดลอกแก้มลิงให้มีใช้ถึงหน้าแล้ง

9 อำเภอสระแก้ว เผชิญภัยแล้ง นายก อบจ. สั่งผลิตน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ด้านกองทัพ เตรียมเข้าขุดลอก-พัฒนาแก้มลิง หวังชาวบ้านมีน้ำใช้ถึงช่วงหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 59 นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับการร้องขอน้ำดื่มที่ขาดแคลนตามหมู่บ้านต่างๆ จากประชาชนทั้ง 9 อำเภอ จึงสั่งการให้หน่วยรถอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดดื่มได้ เข้าไปผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด


ขณะนี้ ดำเนินการต่อปัญหาภัยแล้งใน 3 ลักษณะ คือ นำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายประชาชนตามบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) อีกหลายโครงการ


ด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการประชารัฐ ว่า มีการดำเนินการเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง กองทัพบก ยังได้สนับสนุนมูลนิธิปิดทองหลังพระ เข้าดำเนินโครงการขุดลอกและพัฒนาแก้มลิง โดยกรมการทหารช่าง และกองทัพภาคที่ 1 เพื่อให้ประชาชนโดยรอบมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง และได้รับประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมถึงดำเนินหลายๆ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภัยแล้งควบคู่กันไปด้วย


อย่างไรก็ตาม จ.สระแก้ว ได้กำชับให้หน่วยงานปกครอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำที่มีอยู่ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ส่วนพื้นที่ใดที่อาจมีปัญหาการแย่งชิงน้ำที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนนั้น หน่วยงานปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะเร่งเข้าดำเนินการชี้แจง ประสานกับส่วนราชการและชุมชน เพื่อร่วมในการจัดสรรน้ำให้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวทางที่ว่าประชาชนทุกคนในพื้นที่มีสิทธิ์ใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน.

9 อำเภอสระแก้ว เผชิญภัยแล้ง นายก อบจ. สั่งผลิตน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ด้านกองทัพ เตรียมเข้าขุดลอก-พัฒนาแก้มลิง หวังชาวบ้านมีน้ำใช้ถึงช่วงหน้าแล้ง 26 ม.ค. 2559 08:21 26 ม.ค. 2559 09:08 ไทยรัฐ