วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2)

โดย ซี.12

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คสช. จากองค์กรต่างๆนั้น

เมื่อวานนี้ได้บอกไปแล้วว่าใครเป็นใครที่มีที่มาจากที่แห่งใดคือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจำนวนหกคน

วันนี้เป็นกรรมการกลุ่มสุดท้ายที่เป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจำนวนสิบสามคน ซึ่งได้แก่

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 1 2.ร้อยตำรวจตรี สุขสัณห์ ภิชัย ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 2 3.นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 3 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ปนาทกูล ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 4 5.นางสุกัญญา ทรัพย์แตง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 5 6.นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 6 7.นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 7 8.จ่าเอก วีรพล เจริญธรรม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 8 9.นายสมคิด สิริวัฒนากุล ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 9 10.นายนพภา พันธุ์เพ็ง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 10 11.นายสุชีพ พัฒน์ทอง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 11 12.นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 12 13.นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต 13

ทั้งหมดนี้รวมกับ กรรมการโดยตำแหน่ง ที่ นายกรัฐมนตรี เลือกเข้ามา เช่น รัฐมนตรี ในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข มหาดไทย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปจนถึง อุตสาหกรรม เป็นต้น

โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในตำแหน่ง ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนั้นในปัจจุบันยังมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็น ประธานบริหาร และมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ

ถ้าจะถามความเกี่ยวพันระหว่าง สสส. กับ คสช. (สุขภาพ) ว่ากันจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกัน เพราะตั้งกันขึ้นมาโดยกฎหมายคนละฉบับ ถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายและภารกิจที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็เป็นลักษณะของการช่วยเสริมในสิ่งที่ขาดกันอยู่

แต่ถ้ามองให้ทะลุปรุโปร่งกันแล้ว คนที่มีบทบาทพัวพันกับ สสส. จนต้องถูกปลดออกจากกรรมการก็เคยทำหน้าที่สำคัญในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาก่อน อย่างเช่น นพ.วิชัย โชควิวัฒน ก็เคยเป็น ประธานบริหาร ในสมัยที่แล้วตำแหน่งเดียวกับที่ นพ.ณรงค์ศักดิ์ นั่งอยู่ในปัจจุบัน

หรือ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ที่ยังอยู่ในปัจจุบันก็เป็น 1 ใน 7 กรรมการ สสส.ที่เป็นข่าวด้วย

เหตุสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่ได้มีเรื่องอะไรอื้อฉาว เพราะหนึ่งทำงานด้วยความระมัดระวัง และสองงบประมาณที่บริหารดำเนินการนั้นเป็นจำนวนน้อยนิดในหลักร้อยล้านต้นๆ

ไม่อู้ฟู่มหึมาเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่าง สสส.

“ซี.12”

25 ม.ค. 2559 09:55 ไทยรัฐ