วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ “สิริกร” นั่งนายกสภา วชช.

จี้สร้างความเข้มแข็ง-คุณภาพ เพิ่มโอกาส-ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา


ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยแนวทางการทำงานหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที คือ การผลักดันให้วิทยาลัยชุมชน (วชช.) มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2558 ที่ผ่านมา การทำงานของสถาบันฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดการเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติให้สมบูรณ์โดยเร็ว รวมถึงการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ครบ 7 คน เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละคนนำประสบการณ์มาเกื้อหนุนภารกิจของ วชช. นอกจากนี้จะต้องเร่งจัดหาผู้อำนวยการสถาบันฯ และคัดเลือกสภาวิชาการให้เหมาะสมกับภารกิจของสถาบันในยุคปัจจุบัน รวมถึงการจัดเตรียมกฎหมายลูกเพื่อรองรับเรื่องการบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทั้ง 695 อัตรา

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วชช.จะต้องสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยจะต้องจัดการศึกษาที่หลากหลายและเข้าถึงผู้เรียนในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การศึกษาที่จัดจะต้องได้คุณภาพมาตรฐานและวิชาการควบคู่ไปด้วย โดย วชช.จะต้องถือเป็นพันธกิจหลักที่จะดำเนินการในช่วง4 ปีนับจากนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายการทำงานในขณะนี้ คือการที่ วชช.ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ซึ่งกำลังเผชิญกับสภาพความเหลื่อมล้ำระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ วชช. ทั้ง 20 แห่ง อยู่ในจังหวัดที่ขาดแคลนโอกาส ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้กลุ่มบุคคลในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งที่อยู่ใกล้เคียงได้กลับเข้าสู่โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง.

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยแนวทางการทำงานหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที 25 ม.ค. 2559 02:39 ไทยรัฐ