บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โพล' หนุนใช้สิทธิ ลต. ได้ลดหย่อนภาษี

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนหนุนเขียนร่าง รธน. ไม่เสียภาษีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมเห็นด้วยใครใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "หน้าที่ของปวงชนชาวไทย" ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายบัญญัติ จะทำให้บุคคลนั้น เสียสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.84 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 29.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึงการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งในปีภาษีใด จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี" พบว่า ประชาชนร้อยละ 74.56 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 21.92 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การร่วมมือและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.16 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องรวมถึงการไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.08 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.84 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 2.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย