วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจดุสิตโพลชี้ ปชช. 92.19% ห่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ซบเซา

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 92.19% ห่วงเศรษฐกิจ ยังย่ำแย่ ซบเซา ค่าครองชีพสูง ส่วน 85.33% หวั่นข้าวของแพง สินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นราคา และ 80.26% ห่วงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขาดความรักและสามัคคี...

วันที่ 24 ม.ค. 59 ความวิตกกังวลของคนไทยกับปัญหาต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นการเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความแตกแยก การเร่งสร้างความปรองดอง ร่างรัฐธรรมนูญ และความขัดแย้งทางการเมือง ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,208 คน ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1. ณ วันน้ี เรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องใด?

อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 89.60%

อันดับ 2 ความสามัคคีปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีของคนในชาติ 73.08%

อันดับ 3 ปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ทุจริต คอร์รัปชัน ความขัดแย้งแตกแยก 71.27%

อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญ การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในสังคม 68.76%

อันดับ 5 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม 62.52%
 

2. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ” คือ


อันดับ 1 ข้าวของแพง สินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นราคา 85.33%

อันดับ 2 เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ไม่มีเงินหมุนเวียน การค้า การลงทุนหยุดชะงัก คนตกงาน ว่างงาน 82.18%

อันดับ 3 ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ถูกเอาเปรียบ เสียดุลการค้า 70.67%
 

(2.1) ณ วันน้ี ประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่อง “เศรษฐกิจ” มากขึ้นหรือน้อยลง

อันดับ 1 เป็นห่วงมากขึ้น 92.19% เพราะสภาพเศรษฐกิจยังคงย่ำแย่ ซบเซา ค่าครองชีพสูง ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ฯลฯ

อันดับ 2 เป็นห่วงน้อยลง 7.81% เพราะรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือน ควบคุมราคาสินค้า ลดราคาน้ำมัน ประชาชนรับสภาพและต้องปรับตัวให้ได้ ฯลฯ


3. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับ “ความปรองดอง” คือ

อันดับ 1 ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขาดความรักและสามัคคี 80.26%

อันดับ 2 การยุยง ปลุกปั่น ปล่อยข่าว โจมตีกันไปมา มุ่งหวังผลประโยชน์จากประชาชน 75.77%

อันดับ 3 การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 60.25%

(3.1) ณ วันนี้ ประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่อง “ความปรองดอง” มากขึ้นหรือน้อยลง

อันดับ 1 เป็นห่วงมากขึ้น 67.20% เพราะคนเห็นแก่ตัว ทิฐิ ไม่ยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน การแบ่งชนชั้น รวย-จน กฎหมายไม่เข้มแข็ง ฯลฯอันดับ 2 เป็นห่วงน้อยลง 32.80% เพราะรัฐบาลมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ประชาชนตระหนักและตื่นตัวมากขึ้น หวังเห็นบ้านเมืองสงบสุข ฯลฯ4. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับ “การร่างรัฐธรรมนูญ” คืออันดับ 1 การร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรม มีช่องโหว่ เอื้อประโยชน์ สองมาตรฐาน 78.91%อันดับ 2 การไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญของคนบางกลุ่ม ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกัน 75.09%อันดับ 3 ร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ หาข้อยุติไม่ได้ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องเลื่อนออกไป 63.64%
 


(4.1) ณ วันนี้ ประชาชนมีความเป็นห่วงเรื่อง “การร่างรัฐธรรมนูญ” มากขึ้นหรือน้อยลง


อันดับ 1 เป็นห่วงมากขึ้น 71.72% เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง การต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วย ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ ฯลฯอันดับ 2 เป็นห่วงน้อยลง 28.28% เพราะมีรัฐบาลทหารดูแล น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ฯลฯ

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 92.19% ห่วงเศรษฐกิจ ยังย่ำแย่ ซบเซา ค่าครองชีพสูง ส่วน 85.33% หวั่นข้าวของแพง สินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นราคา และ 80.26% ห่วงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย... 24 ม.ค. 2559 08:44 ไทยรัฐ