วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขื่อนอุบลรัตน์แล้งหนัก เสี่ยงไม่มีน้ำกิน-น้ำใช้ เตือนงดปลูกข้าวนาปรัง

เขื่อนอุบลรัตน์น้ำน้อย เสี่ยงไม่มีน้ำผลิตประปา ผวจ.ขอนแก่น เผยประสบภัย 16 อำเภอ 105 ตำบล 1,005 หมู่บ้าน การเกษตรนาข้าวเสียหาย 478,373 ไร่ ห้ามชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อลดการเกิดน้ำเน่าเสีย วอนชาวบ้านปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ขอนแก่นประสบภัย 16 อำเภอ 105 ตำบล 1,005 หมู่บ้าน ความเสียหายพื้นที่การเกษตรนาข้าว 478,373 ไร่ จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจำนวน 16 อำเภอ มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกเขตชลประทาน ปลูกข้าวนาปรัง 8,490 ไร่ พืชไร่ 4,219 ไร่และพืชผัก 4,256 ไร่ ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันมีน้ำอยู่ 707 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่าง โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณน้ำที่ใช้งานได้จริง คาดว่าการใช้น้ำอุปโภคบริโภคน่าจะเพียงพอถึงเดือนมีนาคม 2559 เท่านั้น ถือว่ามีปริมาณต่ำสุดในรอบ 10 ปี จึงได้ขอความร่วมมือเกษตรกร งดปลูกข้าวนาปรังเพราะจะเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยแล้ง

โดยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทำงานวางแผนและควบคุมส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น รายงานว่ามีภาวะฝนน้อยมาก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำน้อยให้เกษตรกร งดปลูกข้าวนาปรังเพราะจะเสี่ยงต่อความเสียหายจากภัยแล้ง จึงให้สำนักงานเกษตรจังหวัด แนะนำเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีลู่ทางการตลาดดี ทดแทนข้าวนาปรังและต้องเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้ำสะอาดใช้ในการผลิตน้ำประปาให้แก่หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการกรองและบำบัดน้ำของระบบประปาด้วย และยังจัดหน่วยซ่อมระบบประปา ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และหอถังที่ชำรุดพร้อมทั้งเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์


ขณะเดียวกันยังสนับสนุนโครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเจาะน้ำบาดาลและก่อสร้างบ่อพร้อมระบบกระจายน้ำไปแปลงเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถสูบน้ำจ่ายไปยังแปลงเกษตรจากเครื่องสูบน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำไปติดตั้งให้ ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรถึง 50 ไร่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัวจากการเพาะปลูกตลอดทั้งปี และทำแผนที่แหล่งน้ำทั้งจังหวัด แยกเป็นรายพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือ การใช้น้ำไร่นา ตัวเอง และส่งเสริมปลูกปอเทือง และเลี้ยงสัตว์ที่มี่รายได้ดีแทน ในขณะที่ประมงจังหวัดขอนแก่นได้ออกหนังสือเตือนชาวประมงในจังหวัดห้ามเลี้ยงปลาในกระชังเด็ดขาด เพราะจากการตรวจสอบปริมาณน้ำเก็บกักภายในเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้มีอยู่ที่ประมาณ 27% ของความจุอ่างเท่านั้น ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้มีน้ำที่น้อยมากจะทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างแน่นอน ได้แจ้งให้เกษตรกรงดเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อลดการเกิดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้ปลาในกระชังตายได้

ส่วนชลประทานหนองหวาย แจ้งว่า อ่างเก็บน้ำหนองหวายจะไม่มีน้ำผลิตน้ำประปาแล้ว จึงต้องมีมาตรการห้ามเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำพองอย่างเด็ดขาด เพราะน้ำที่เหลืออยู่ขณะนี้คาดว่าใช้ได้ถึงปลายมีนาคม 2559 เท่านั้น หากไม่มีฝนตกลงมา จะไม่มีน้ำผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างแน่นอน ส่วนปริมาณน้ำที่เหลืออยู่จะต้องเก็บไว้ผลิตน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น


และจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ การเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้านในลำน้ำพอง พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น พบว่าบางกระชังมีปลาเพียงเล็กน้อย บางกระชังก็เป็นกระชังเปล่าแช่อยู่ในน้ำ ที่ขุ่นข้น แต่ไม่พบเจ้าของ ส่วนคลองชลประทานที่อยู่ระหว่างพื้นที่ตำบลบ้านขามและตำบลบัวใหญ่ ไม่มีน้ำ คลองแห้งจนฝุ่นคลุ้ง

เขื่อนอุบลรัตน์น้ำน้อย เสี่ยงไม่มีน้ำผลิตประปา ผวจ.ขอนแก่น เผยประสบภัย 16 อำเภอ 105 ตำบล 1,005 หมู่บ้าน การเกษตรนาข้าวเสียหาย 478,373 ไร่ ห้ามชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อลดการเกิดน้ำเน่าเสีย วอนชาวบ้านปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน 23 ม.ค. 2559 13:40 ไทยรัฐ