วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม. แจง ติดตั้งลิฟต์คนพิการ 'บีทีเอส' ไม่ทัน เตรียมขอโทษปชช.

กทม.แจง ติดตั้งลิฟต์คนพิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่ทันกำหนด เดิมคือ 21 ม.ค. นี้ จะครบกำหนด 1 ปี ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เผยเตรียมแจกแผ่นพับขอโทษประชาชน พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ก.ย. 59 นี้

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม 501 สำนักนโยบายและแผนขนส่งและการจราจร (สนข.) นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บีทีเอส 20 ปีที่รอคอย ทุกคนต้องขึ้นได้” จัดโดย ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้ โดยมี นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สภาผู้สูงอายุ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน

จัดเสวนาติดตามการติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำสั่งศาล

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้ จัดการเสวนา “บีทีเอส 20 ปี ที่รอคอย ทุกคนต้องขึ้นได้” เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58 ซึ่งพิพากษาให้ กทม. จัดทำลิฟต์สำหรับคนพิการที่สถานีขนส่งทั้ง 23 สถานี พร้อมทั้งจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา โดยในที่ 21 ม.ค. 59 จะครบกำหนด 1 ปีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ซึ่งพบว่า กทม. ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนั้นจึงได้จัดเสวนาเพื่อร่วมกันติดตาม เร่งรัด และแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม สะดวก และปลอดภัย

ทั้งนี้ ในการเสวนาได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงรับฟังการชี้แจงจาก กทม. รับฟังข้อสังเกต ความคิดเห็น และความต้องการเพิ่มเติมในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่ผู้พิการแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ประโยชน์ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม พร้อมกันนี้ในที่ประชุมเสวนายังได้มีการเสนอข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กทม. และภาคีเครือข่าย ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เห็นความจริงใจของ กทม. เร่งปฏิบัติตามคำสั่งศาล แม้มีอุปสรรคการทำงาน

นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้ กล่าวภายหลังการเสวนาว่า ในวันนี้รู้สึกผิดหวังที่การดำเนินการติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชนบีทีเอส ไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองตามเวลาที่กำหนด แต่ได้เห็นถึงความจริงใจของ กทม. ที่ได้พยายามถึงที่สุดและแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามคำสั่งศาลว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการดำเนินงาน ถึงจะมีอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลา ทั้งนี้ กทม. และภาคีเครือข่ายฯ จะตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการสำรวจและลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้การติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 59 ตั้งคณะทำงานร่วม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดบริการขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้สรุปข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมระหว่าง กทม. และภาคีเครือข่ายฯ ที่จะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความร่วมมือ การปฏิบัติการ และหลักประกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้การดำเนินการลุล่วงด้วยดี โดยในด้านความร่วมมือนั้น จะเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะทำงาน ในการลงพื้นที่สำรวจรายละเอียดของปัญหา การเร่งรัด ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงการทำงาน รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเท่าเทียมกัน เพื่อความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดการบริการสาธารณะทุกกรณี ทั้งการจัดการระบบขนส่งมวลชน และอาคารสถานที่ สำหรับผู้พิการแต่ละประเภท รวมถึงเด็ก หญิงมีครรภ์ และผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และบริการอย่างเท่าเทียม

นายสุภรธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับด้านการปฏิบัติ กทม. และภาคีเครือข่ายฯ จะทำงานร่วมกันในทันที โดยจะเริ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริเวณสถานีบีทีเอสที่สำคัญๆ ถึงปัญหาและข้อติดขัด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 ม.ค. 59) เป็นต้นไป และจะลงพื้นที่ให้ครบทุกสถานีภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การติดตั้งลิฟต์ตัวแรก ณ สถานีพร้อมพงษ์ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2559 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตามข้อเสนอของผู้แทนจากสมาคมต่างๆ เช่น การปรับเสียงแจ้งสถานีปลายทางให้ชัดเจนขึ้น ติดตั้งระบบเสียงบริเวณชานชาลาเพิ่มเติม และสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปในการใช้บริการของคนพิการ รวมถึงเคารพกฎ กติกา มารยาท ในการใช้บริการรถไฟฟ้าร่วมกันตามที่บีทีเอสกำหนด เช่น จัดที่นั่งบริเวณตู้รถไฟฟ้าตู้แรกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้ใช้ร่วมกันในช่วงเวลาเร่งด่วน ในส่วนของการสร้างหลักประกันนั้น เป็นการทำงานร่วมกันด้วยความจริงใจ ด้วยคำสัญญาและเกียรติของกันและกัน ซึ่งหากดำเนินการไม่สำเร็จตามกำหนดถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกฝ่าย

เร่งรัดผู้รับจ้างติดตั้งลิฟต์ให้แล้วเสร็จทุกสถานีภายใน ก.ย. 59

ด้านรองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การติดตั้งลิฟต์ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เป็นหนึ่งในนโยบายมหานครแห่งโอกาสและเท่าเทียม ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เพิ่งดำเนินการเมื่อมีคำสั่งศาลเท่านั้น แต่ กทม.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่แรก เช่น การจัดให้มีลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายทุกแห่งที่ กทม. ดำเนินการ จากสถานีกรุงธนบุรี-บางหว้า และสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง การก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ การบริการรถแท็กซี่เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ การจัดทำทางลาดเชื่อมต่อ และที่นั่งสำหรับผู้พิการบนเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ ตลอดจนการดูแลเด็ก และทุกกลุ่มวิชาชีพให้ได้รับการดูแลและโอกาสอย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ตาม กทม. ดีใจที่ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานให้สังคมและหน่วยงานต่างๆ คำนึงถึงสิทธิของผู้พิการและการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ในส่วนของการดำเนินการติดตั้งลิฟต์ เพื่อผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้น แม้จะพบปัญหาความล่าช้าในหลายประการ เช่น เจ้าของคัดค้านการก่อสร้างลิฟต์ที่จะบดบังหน้าอาคาร และการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ กทม. ได้พยายามแก้ไขปัญหามาตลอด พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการติดตั้งลิฟต์ทุกสถานีรวม 56 ตัวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 อีกทั้ง จะนำความต้องการและข้อร้องขอของภาคีเครือข่ายฯ ไปเจรจากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย

กทม.พร้อมขอโทษและชี้แจงต่อประชาชนกรณีดำเนินงานไม่ทันตามกำหนด

สำหรับวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค. 59) กทม. ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบและคำขอโทษที่ กทม. ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามคำสั่งศาล โดยจะแจกแผ่นพับเพื่อขอโทษและชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกรณีดังกล่าว บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ สถานีพร้อมพงษ์ สถานีรถไฟฟ้าสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีทองหล่อ และสถานีเอกมัย ใน 2 ช่วง เวลา 08.00-09.30 น. และเวลา 16.00-17.30 น.

กทม. แจง ติดตั้งลิฟต์คนพิการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่ทันกำหนด เดิมคือ 21 ม.ค. นี้ จะครบกำหนด 1 ปี ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เผยเตรียมแจกแผ่นพับขอโทษประชาชน พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ก.ย. 59 นี้ 20 ม.ค. 2559 16:52 20 ม.ค. 2559 20:25 ไทยรัฐ