วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท. ยกเครื่อง ระบบไฟฟ้า-ประปา เผย เข้าถึงชนบท-ลดความเหลื่อมล้ำ

รมต.กระทรวงมหาดไทย เร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า–ประปา เข้าถึงทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 59 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 59 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินโครงการ “ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไฟฟ้า-ประปา ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน และเป็นบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีนโยบายเร่งรัดดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตพื้นที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ำประปา ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล พื้นที่เกษตรกรรมหรือถิ่นทุรกันดาร โดยมีภาพรวมแผนงาน/โครงการการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

1. โครงการขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า ให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ประมาณ 18 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้วางเป้าหมายขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน 35,000 ครัวเรือน และยังมีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟชนิด LED เริ่มดำเนินการในสถานที่สำคัญ 9 แห่ง อาทิ บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร องค์พระปฐมเจดีย์ และมัสยิดกลางปัตตานี เป็นต้น

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 3.5 ล้านราย ซึ่งถือว่าประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ การไฟฟ้านครหลวงก็ได้พัฒนาคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า และแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ไปจนถึงปี 2564 ในพื้นที่ 6 โครงการ รวมระยะทาง 53.3 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการสุขุมวิท โครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-อโศก และโครงการรัชดาภิเษก-พระรามเก้า และโครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะมาใช้หลอด LED ในถนนสายหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 12 สาย และชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

2. ในส่วนของการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาก็ได้มีแผนงานที่จะขยายพื้นที่ให้บริการกว่า 2.3 ครัวเรือน และการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ทั้งนี้ จากข้อมูลในปัจจุบันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประปานครหลวงได้ให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำประมาณ 2.2 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 12 ล้านคน มีพื้นที่ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด อย่างไรก็ตามพบว่าในเขตพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร บางพื้นที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ หรือบางส่วนเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเส้นท่อประปา หรือชุมชนที่บริการยังเข้าไปไม่ถึง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้มอบหมายให้การประปานครหลวงเร่งรัดดำเนินการขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึง โดยได้เตรียมงบประมาณสำหรับวางท่อประปาเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการไว้แล้ว จำนวน 200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนให้มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้นอีก 2,662 ครัวเรือน หรือประมาณ 11,447 คน  

สำหรับในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประปาหมู่บ้าน) ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำประมาณ 3.9 ล้านครัวเรือน โดยในปีนี้ได้มีการเร่งรัดดำเนินโครงการลงทุนเพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เป็นเงินงบประมาณรวมกว่า 2,337 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก 2.3 แสนครัวเรือน หรือประมาณ 6.9 แสนคน ในส่วนของพื้นที่ให้บริการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประปาหมู่บ้าน) ที่ดำเนินการโดยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดด้วย

และเพื่อให้มั่นใจว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ประชาชนจะมีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและประเมินปริมาณน้ำต้นทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2558 และได้ดำเนินการขุดลอก คูคลอง สูบผันน้ำ เจาะบ่อบาดาล ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ วางท่อน้ำดิบ ก่อสร้างระบบผลิตและวางท่อส่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดภายใต้แผนงานระยะเร่งด่วน งบประมาณรวม 2,096 ล้านบาท ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเท่าเทียมทั้งในสังคมเมืองและในชนบท โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

รมว.กระทรวงมหาดไทย เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้า–ประปา เผย เข้าถึงทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 59 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” 20 ม.ค. 2559 15:27 ไทยรัฐ