วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยชุมชนให้ยืนหยัดอย่างยั่งยืน รับมือปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ร่วมสร้างความรับผิดชอบในสังคมและสิ่งแวดล้อม แอกซ่าประกันภัย จึงร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติ ในนาม มูลนิธิรักษ์ไทย นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน สานต่อโครงการ “ฝนตกที่ไหน” (Where the Rain Falls?) สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำแก่ชาวบ้านในพื้นที่ห้วยกิ่วก้อม หมู่บ้านแจ่มน้อย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ซึ่งมีชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวมทั้งเด็กๆ และหน่วยราชการท้องถิ่น ต่างมาร่วมมือร่วมใจ อย่างแข็งขัน ซึ่ง มาร์ติน รูแอค ผู้บริหารแอกซ่าประกันภัย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2554 กลุ่มแอกซ่า ร่วมจัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงกันระหว่างผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ชื่อโครงการ “ฝนตกที่ไหน” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การดำรงชีวิตและการย้ายถิ่นฐาน สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะกรณีของปริมาณน้ำฝน และการ ตกของฝนที่คลาด เคลื่อนไม่ตรงตามฤดูกาล โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ราว 750,000 คน จาก 8 ประเทศ ครอบคลุม 3 ทวีป ส่วนประเทศไทย เราได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตกของฝนที่สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงใน จ.เชียงใหม่ และจ.น่าน ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นปัจจัยหลัก โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ชุมชนสามารถยืนหยัดต่อปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยน แปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน.

ร่วมสร้างความรับผิดชอบในสังคมและสิ่งแวดล้อม แอกซ่าประกันภัย จึงร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติ ในนาม มูลนิธิรักษ์ไทย นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน สานต่อโครงการ “ฝนตกที่ไหน” (Where the Rain Falls?) สร้างฝายชะลอน้ำ... 20 ม.ค. 2559 10:16 ไทยรัฐ