วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เพิ่ม 4 สินค้าควบคุม

ข้าวสาลี-ลำไยทุเรียนมังคุดหวังดูแลราคา

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมในปี 2559 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.42 จำนวน 45 รายการ ประกอบด้วย สินค้า 42 รายการ และบริการ 3 รายการ เพิ่มเติมจากปี 58 จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย ข้าวสาลี ลำไย ทุเรียน และมังคุด มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.59 เป็นต้นไป สำหรับการกำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าควบคุมเนื่องจากต้องการกำกับดูแลข้าวสาลีนำเข้า ที่ปัจจุบันมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังในประเทศ จึงเห็นควรกำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าควบคุม

ขณะที่ลำไย ทุเรียนและมังคุดนั้น ต้องการกำกับดูแลราคารับซื้อผลไม้ให้เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และหากมีความจำเป็นจะได้เสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณามาตรการกำกับดูแลได้ทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ ในส่วนของบัญชีสินค้าและบริการควบคุมตามประกาศเดิมจำนวน 41 รายการ ที่สำคัญประกอบด้วย กระเทียม, ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ข้าวโพด, มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์, ไข่ไก่, สุกรและเนื้อสุกร, น้ำตาลทราย, น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืช หรือสัตว์ ที่บริโภคได้หรือไม่ได้, ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน, นมผง นมสด, แป้งสาลี, อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท, อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก, ผลปาล์มน้ำมัน, ผงซักฟอก, ผ้าอนามัย, กระดาษชำระ, ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช, หัวอาหารสัตว์, อาหารสัตว์, เครื่องสูบน้ำ, รถไถนา, รถเกี่ยวข้าว, ปูนซีเมนต์, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, น้ำมันเชื้อเพลิง, ยารักษาโรค และเครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมในปี 2559 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.42 จำนวน 45 รายการ 20 ม.ค. 2559 01:46 ไทยรัฐ